Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Verenigde spaarbank

betekenis & definitie

Ned. spaarbank, gevestigd te Amsterdam. De bank, tot 1983 Centrumbank geheten, is de voortzetting van de in 1848 opgerichte Spaarbank voor de Stad Amsterdam.

De activiteiten beperkten zich tot 1967 tot Amsterdam. Deze waren aanvankelijk alleen op spaaractiviteiten gericht. Onder invloed van de toenemende branchevervagingen in het Ned. bankwezen en de activiteiten van de algemene banken, die een deel van de particuliere spaargelden naar zich toetrokken, ontwikkelde het bedrijf zich tot een retailbank of gezinsbank met een uitgebreid dienstenpakket voor particulieren. Daartoe horen o.a. spaarrekeningen in verscheidene vormen, spaardeposito’s van een maand en langer, spaarbiljetten, salarisrekeningen, hypothecaire leningen, doorlopend krediet, persoonlijke leningen, woningverbeteringsleningen, verzekeringen, vakantiereizen, vreemde valuta, aan- en verkoop van effecten, kluisloketten en nachtkluizen. Na 1967 volgde een aanzienlijke regionale uitbreiding in het kader van de fusietendens. Dit leidde in de periode 1967-72 tot aansluiting van diverse spaarbanken die lid waren van de Ned.

Spaarbankbond, zoals de Stichtse Bondsspaarbank (zelf ontstaan uit een fusie), de Nutsspaarbank voor de Zaanstreek, de Bondsspaarbank Hoorn, de Spaarbank Aalsmeer, de Bondsspaarbank Monnickendam, de Spaarbank Uithoorn en de Bondsspaarbank Westzaan. In de loop van 1981 sloten zich hierbij nog aan de Spaarbank Rotterdam en de Bondsspaarbank Breda. Eind 1983 bedroeg het aantal kantoren 339, het aantal rekeningen 2,5 mln. Het totaal van de mutaties op spaarrekeningen beliep in 1983 f 21662 mln.: inleg f 10703 mln., terugbetaling f 10959 mln. Balanstotaal ultimo 1983: f 8949 mln., reserves: f 667 mln. Nettowinst 1983: f 83 mln. Aantal medewerkers ultimo 1983: 2169.