Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 24-01-2019

Heilige alliantie

betekenis & definitie

Heilige alliantie - (Saint-Alliance), naam van de acte, die op initiatief van Czaar Alexander I van Rusland, daartoe waarschijnlijk geïnspireerd door baronesse von Kriidener, uitgevaardigd werd door den czaar, den keizer van Oostenrijk en den koning van Pruisen (26 Sept. 1815). Hierin verklaarden deze drie vorsten, dat zij zich bij ’t besturen van hunne landen, bij de betrekkingen op ’t geb. van de buit. pol. zoowel tuSschen hun eigen staten als tegenover andere zouden laten leiden door de voorschriften van den Christ. godsdienst. De verschillende Christ. staten moesten namelijk beschouwd worden als deelen van één „nation Chrétienne”.

Alle vorsten werden uitgenoodigd tot deze acte toe te treden, waaraan voldaan werd behalve door den prins-regent van Engeland. Politieke beteekenis heeft deze acte niet gehad, ’t Is niet zeker of Alexander deze acte beschouwde als gericht tegen de Turken. Met de H. A. wordt vaak verward de Groote Alliantie, die 20 Nov. 1815 gesloten werd tusschen Engeland, Rusland, Oostenrijk en Pruisen (zie GROOTE ALLIANTIE).