Wat is de betekenis van Heilige alliantie?

2023-09-23
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Heilige Alliantie

bondgenootschap van Sept. r8i5 tussen Alexander I van Rusland, Fred. Willem III van Pruisen en Frans I van Oostenrijk, waartoe resp. alle souvereinen van Europa toetraden, behalve de Turkse sultan, de paus en de primaat-regent van Engeland, waarbij zij beloofden elkaar als broeders te zullen beschouwen en de Christenheid als één natie...

2023-09-23
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Heilige alliantie

→ Alliantie.

Direct toegang tot alle 7 resultaten over Heilige alliantie?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-23
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Heilige alliantie

Heilige alliantie - Naam, waaronder het verbond bekend staat, dat op 26 Sept. 1815 te Parijs geteekend werd tusschen Rusland, Pruisen en Oostenrijk en waarbij zich bijkans alle staten van Europa aansloten. De H.A. had tot doel de macht der vorsten te handhaven, zoowel als den eerbied voor den godsdienst; zij ontleent haar naam vooral aan de vrome g...

2023-09-23
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Heilige alliantie

Heilige alliantie - (Saint-Alliance), naam van de acte, die op initiatief van Czaar Alexander I van Rusland, daartoe waarschijnlijk geïnspireerd door baronesse von Kriidener, uitgevaardigd werd door den czaar, den keizer van Oostenrijk en den koning van Pruisen (26 Sept. 1815). Hierin verklaarden deze drie vorsten, dat zij zich bij ’t besturen van...

2023-09-23
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Heilige Alliantie

verbond op 26.9.1815 te Parijs gesloten tussen de vorsten van Rusland, Pruisen en Oostenrijk, op aandringen van tsaar Alexander i. Mettertijd traden vele staten (niet Turkije, Engeland en de Kerkelijke Staat) toe tot de alliantie. De Heilige Alliantie ging uit van het heilige beginsel van legitimiteit en christelijke staatkunde. De betreffende mona...

2023-09-23
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Heilige alliantie

(heilig verbond) het verbond, dat, na de tweede op Frankrijk behaalde overwinning, op initiatief van czaar Alexander I door de drie monarchen van Rusland, Oostenrijk en Pruisen tijdens hun tegenwoordigheid te Parijs, 26 Sept. 1815, zonder ambtelijke tusschenkomst van hun ministers gesloten werd. Daarbij werd uitgegaan van de idee van é&eacut...

2023-09-23
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Heilige Alliantie

het verbond, dat door keizer Alexander van Rusland 26 Sept. 1815 te Parijs gesloten werd met de monarchen van Oostenrijk en Pruisen, en tot hetwelk vervolgens alle christenvorsten van Europa, uitgezonderd de Paus en Engeland, toetraden een verheven droombeeld van broederlijke liefde en eensgezindheid, dat door al het latere bloedvergieten voldoende...