Identiteit betekenis & definitie

Het beeld dat iemand van zichzelf heeft. Het wordt bepaald door enerzijds identificatie met een bepaalde groep door het gevoel essentiële kenmerken daarmee gemeenschappelijk te heb­ ben, anderzijds juist door het ge­ voel van andere mensen wezenlijk te verschillen op een aantal punten. Identiteit ontstaat o.a. door de reacties van anderen op gedrag en uiterlijk. Daardoor krijg je informatie over wie je zelf bent en hoe anderen je zien.

Identiteitsproblemen kunnen ontstaan als het beeld dat iemand van zichzelf heeft, niet klopt met het beeld dat de buitenwereld van hem heeft. Zo spraken vele moslims over identiteitsproblemen na de aanslag op het World Trade Center in New York en het Pentagon op n september 2001: zij voelden zich bijv. Marokkaanse Nederlander, maar door de reactie van Nederlanders om zich heen kregen ze snel het idee dat ze gezien werden als lastige, agressieve moslims.

Als het beeld dat anderen van je hebben, niet strookt met wat je zelf voelt, kan daardoor verwarring ontstaan over de eigen identiteit. Die wordt dus gevormd door wisselwerking met de sociale om­ geving en is dus ook voortdurend aan veranderingen onderhevig.

Bovendien stoelt identiteit van mensen op meerdere facetten van hun bestaan. Identiteit ontleen je niet alleen aan je afkomst (Chinees of Colombiaan), maar ook bijv. aan je beroep (verpleegkundige of advocaat) of je plek in een familie (vader of dochter). Er wordt daarom vaak een onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van identiteit: iemand heeft een culturele identiteit (gevoel tot een bepaalde cultuur te behoren), een seksuele identiteit (mate waarin iemand zich man of vrouw voelt), een religieuze identiteit (binding met een bepaalde religie), een etnische identiteit (verbonden voelen met een bepaald etnische groepering) en nationale identiteit (je Nederlander, Turk of Somaliër voelen). Voor mensen is het essentieel om een duidelijke identiteit te hebben. Vooral alloch­tonen kunnen behoefte hebben de eigen culturele, etnische en religieuze identiteit te versterken.

Informatie-uitwisseling over de eigen cultuur en belevenissen in de Nederlandse samenleving is daarvoor belangrijk. Dat verklaart waarschijnlijk het steeds groter wordende aantal sites waar allochtone jongeren elkaar informeren over hun cultuur en problemen bediscussiëren.