K.V.R.O betekenis & definitie

Afkorting van Kath. Vlaamsche Radio Omroep, vereeniging, die in 1928 werd gesticht in den vorm van een naamlooze vennootschap, N. V.

Radio, om een zendpost te bouwen te Veltem (6 km ten W. van Leuven) en de Kath. levensbeschouwing in Vlaanderen te verspreiden door de radio. In 1934 werd de N.V. een vereeniging zonder winstbejag onder leiding van een hoofdbestuur van vijf leden onder voorzitterschap van kan. prof. dr. A.

Boon, en van een Raad, waarin vertegenwoordigers zetelen van de verschillende bisdommen en van de voornaamste sociale en cultureele vereenigingen. Tot 1931 mocht K.V.R.O. over zijn eigen zender beschikken; uitzendingen tweemaal per week, op Zondag en Donderdagavond.Door een wet van 18 Juni 1930 werd een Nationaal Instituut voor Radiouitzendingen (N.I.R.) opgericht, dat het monopolie verkreeg van de uitzendingen en den zendpost van Veltem overnam. Nochtans werd aan omroepvereenigingen, die de voornaamste politieke richtingen vertegenwoordigen, een deel van den zendtijd verleend om, onder controle en met medewerking van de diensten van het N.I.R., een eigen programma uit te zenden. Zoo beschikken thans op de Vlaamsche golflengte drie omroepvereenigingen over één dag per week: K.V.R. O.; Librado (liberaal), Sarov (socialistische arbeidersradio-omroep) ; één over één dag per vier weken: Vlanara (Vlaamsch-nationaal). Evenzoo zijn er vier vereenigingen op de Fransche golflengte. K.V.R.O. heeft gewoonlijk zijn beurt op Donderdag.

Sedert 1928 bezit het zijn eigen programmablad: De Vlaamsche Radiogids. A. Boon Lit.: P. Leopold, Radiotoestanden in België (1932); J. van Dyck, Cultuurproblemen van Onzen Tijd (1935).