K.R.O betekenis & definitie

Afkorting van Katholieke Radio Omroep, een der vier groote organisaties op radiogebied in Nederland, die tezamen met de andere, te weten de N.C.R.V., A.V.R.O. en V.A.R.A., den Ned. nationalen omroep vormen. De radio-omroep in Ned. is geregeld bij de wet van 1928 en het K.B. van 9 Mei 1930. Zonder toestemming van den minister van Binnenl.

Zaken is het gebruik van een zender verboden. De benoodigde toestemming of licentie wordt slechts gegeven aan organisaties, welke kunnen aantoonen te vertegenwoordigen en tot uitdrukking te willen brengen de cultureele en godsdienstige opvattingen levend in het Ned. volk. Een Radio-controle Commissie houdt er toezicht op, dat de radio-organisaties door haar uitzendingen niet in strijd zijn met de veiligheid van den staat, de openbare orde of de openbare zedelijkheid.

Op toerbeurt beschikken de radio-organisaties elke drie maanden over de lange en de korte golf, resp. 1875 en 301,5 m (Hilversum I en II).De K.R.O. is naar zijn doelstelling een instituut, dat door middel van de radio, de kath. levensbeschouwing in al haar diepte en breedte tot uiting wil brengen. Opgericht in Mei 1925 door pastoor L. H. Perquin O.P., is de K.R.O. een stichting met een vast bestuur, waarin de vertegenwoordigers van de groote sociale organisaties zitting hebben.

De K.R.O. zendt zijn programma’s uit op Zondag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag (om de 14 dagen) en Zaterdag, totaal 54 uur per week. Behalve Mis-uitzendingen, godsdienstige beschouwingen, Vasten-predicaties en ziekenhalfuurtjes, worden er rijkverzorgde muziekprogramma’s gegeven, reportages, hoorspelen en causeriën van allerlei aard. Het studiogebouw is gevestigd te Hilversum, waar voldoende ruimte is voor een groot huisorkest, kleinere orkesten, sprekers en medewerkenden aan hoorspelen. Men vindt er behalve een techn. installatie voor de uitzendingen in Nederland nog een tweede installatie sinds in 1933 de K.R.O. programma’s geeft voor Nederlanders in overzeesche gewesten en elders ter wereld, waarbij bijzonder ook gedacht is aan de missionarissen. In 1936 begon de K.R.O. met een wekelijksch Ned. wereldprogramma voor de verschillende werelddeelen afzonderlijk. De K.R.O. moet gelijk de andere omroepen in Ned. bestaan van vrijwillige bijdragen, op te brengen door de luisteraars, en van de inkomsten uit het officieele programmablad, dat in een wekelijksche oplage van 140 000 exemplaren verschijnt. Dito