D’Avenant betekenis & definitie

D’Avenant - sir William, Engelsch dichter en tooneelschrijver; * 1606, ✝ 1668. Zoon van een herbergier te Oxford.

Ging op 20-jarigen leeftijd met verzen en tooneelstukken de gunst zoeken van hovelingen te Londen. Met zooveel succes, dat hij na den dood van B. Jonson het eereambt van Poet Laureate kreeg (1688). Bij liet uitbreken van den burgeroorlog nam hij de wapenen op voor den koning en werd geridderd op het slagveld in 1643. Het volgend jaar vluchtte hij naar Frankrijk. Hier werd hij Katholiek. In 1650 op weg naar Virginia met een zending van koningin Henriette Maria, werd hij gevangen genomen door een oorlogsschip van het parlement.

Als gevangene in The Tower gaf hij in 1651 zijn heldendicht uit, Gondibert, in 3 boeken en 20 zangen. Spoedig daarna herkreeg hij de vrijheid, en het gelukte hem zelfs, voor het eerst na 1642 (toen alle schouwburgen door de Puriteinen waren gesloten), tooneelopvoeringen te Londen te organiseeren in 1656. De naam Drama of Spel was nog gevaarlijk, en daarom heette het stuk slechts Entertainment of Representation. Het voornaamste stuk heette The Siege of Rhodes en was in drie opzichten pionierswerk in Engeland. Het bracht voor het eerst vrouwen op het tooneel (mrs.

Coleman); het gaf met zijn Italiaansche Prospective of Scenes het eerste moderne tooneeldecor (buiten de hoofsche masques), en wijl het grootendeels was een story sung in recitative musick, beteekende het tegelijk de eerste Engelsche Opera. Na de Restauratie kreeg D. overweldigend succes als impressario en tooneelschrijver en maakte hij o.a. verschillende stukken van Shakespeare pasklaar voor den nieuwen smaak. Zijn werk, dat Spaansche, Italiaansche en Fransche elementen (Molière, Corneille, de roman héroïque) combineert met Engelsche tradities, is beslissend geworden voor den eigenaardigen vorm van het Post-Restoration Drama. Voor modernen smaak heeft het bijna alle beteekenis verloren. Ofschoon hij Katholiek schijnt gebleven te zijn, werd hij als Poet Laureate begraven in Westminster Abbey.

Pompen.