Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gepubliceerd op 14-03-2019

Winst

betekenis & definitie

Winst - in den striksten zin van het woord eene vermeerdering van goederen, die op een geheel onverwachte althans toevallige wijze verkregen is, zooals: een prijs uit de loterij, het ontdekken van een goud-ader of van een petroleumbron op een eigen land, enz. Nog mag volgens de letter van het woord als winst worden beschouwd alles, wat wel niet geheel onverdiend, maar toch door buitengewone omstandigheden, waarop men niet heeft kunnen rekenen, boven rente van kapitaal, billijk loon voor besteden arbeid en premie voor mogelijk verlies, uit een zaak of van een voorwerp getrokken wordt b.v.: bij een onderneming, die onmiddellijk zoo gunstig door het publiek wordt opgenomen, dat de uitkomst de stoutste berekening en verwachting van den ondernemer verre overtreft. Dit nadert echter reeds tot de tweede beteekenis van winst n.l. wat men er in het gewone spraakgebruik onder verstaat. Winst beteekent dan al wat een zaak of een voorwerp meer opbrengt dan het aan voortbrenging, bewerking, vervoer, rente van kapitaal, loon voor besteden arbeid en alle onkosten, hoe ook genaamd, te zamen, plus een premie voor mogelijk verlies, gekost heeft. Ook spreekt men van ingebeelde of verwachte winst. Wanneer de assurantie op goederen zoo gedaan wordt, dat alleen hun waarde op de plaats van afzending, plus de onkosten tot aan boord geassureerd zijn, zou de geassureerde bij de vernietiging of schade aan het goed het voordeel missen, dat hij zich had voorgesteld daarop te verkrijgen, daarom heeft men een vorm gevonden, om ook die winst, de ingebeelde of verwachte winst, te assureeren. Eigenlijk zou het, om deze assurantie stipt naar waarheid te kunnen regelen, bepaald zeker moeten zijn, dat de voorgestelde winst op het oogenblik van de aankomst der goederen werkelijk zou kunnen zijn verkregen, wat echter meestal onmogelijk te bewijzen zou zijn, daarom is als regel aangenomen, dat eenige percenten boven de eigenlijke waarde verzekerd worden en deze bij het vergaan van het goed door den assuradeur worden uitbetaald, zonder verder onderzoek of het bij goede aankomst winst of verlies zou hebben opgeleverd.