Rekening betekenis & definitie

Rekening - het bericht, dat de verkooper aan den kooper zendt, betreffende een gesloten koopovereenkomst, bevattende: de dagteekening, den naam van den kooper, de handelsterm „debet”, den naam van den verkooper, de data, op welke de verschillende transactiën gesloten zijn, de respectieve posten, het verhandelde, met vermelding van den prijs der aangenomen kwantiteitseenheid, de hoeveelheid, de grootte van het verhandelde en het bedrag van deze gansche hoeveelheid, benevens de betalingsconditiën.

— in het boekhouden een staat, bestaande uit twee deelen, een linker(debet-) en een rechter(credit-) zijde, waarop het ontstaan en tenietgaan van bezittingen en schulden worden aangeteekend. Zie J. Hagers, Koopmansboekhouden, deel I.

Gepubliceerd op 14-03-2019