Beleening betekenis & definitie

Beleening - de overeenkomst, waarbij de eene partij van de andere geld leent of ter leen ontvangt, tegen vergoeding van intrest en met onderpand van effecten of ook wel roerende goederen. Deze overeenkomst wordt gesloten voor drie maanden, zijnde de geldnemer gerechtigd haar tusschentijds te doen eindigen, mits hij den intrest betaalt over de geheele loopende maand. De opvraging moet, als zij bedekking heeft op den vervaldag van het contract, minstens veertien dagen te voren ter beurze des middags voor half drie plaats gehad hebben. Dit geldt zoowel voor den geldgever als den geldnemer.

Bij de Nederlandsche Bank worden onderscheiden de gewone en de korte beleening. De eerste loopt 3 maanden en de tweede van dag tot dag. Bij de gewone beleening is bij tusschentijdsche aflossing rente verschuldigd tot en met de ingetreden maand, bij de laatste over het verloopen aantal dagen, met een minimum van acht.

De gewone beleening wordt geacht weder voor 3 maanden verlengd te zijn, indien zij niet vooraf door een der partijen is opgezegd.

Gepubliceerd op 13-03-2019