Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Vis

betekenis & definitie

s., fisk; in de zon gedroogde —, sinfisk; — om te bakken, briedfisk; klein -je, toarnfiskje (it), toarnderke (it).