Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Verwant

betekenis & definitie

1. adj., sib, bisibbe; met elkaar - zijn, oan inoar bisibbe wêze, inoar (yn it bloed) bistean; nauwzijn, neije famylje wêze; zeer nauwzijn, neiste famylje wêze; aan iem. nauwzijn, immen nei bistean; in het geheel niet —, pûrfrjemd; niet in het bloed —, kâld.

2. s., miich, mych, famyljelid (it); -en, famylje, sibben, pl.; nauwe -en, sibste folk, bloed.