Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Twist

betekenis & definitie

s., tsierderij, kreauwerij, strideraesje, deilisskip, drokte, spul (it), skeel (it) kwestje, muoite, ûngemak (it), kampslach; nu komt er —, nou binne de rapen, is de grôt gear; opuitlopen, forkeard, gjin goed jern spinne; er is hevige —, is snijt hounehier, raer guod; — met iem. hebben, it mei immen yn ’t jern, yn ’t hoarn, by de ein hawwe, immen yn ’t jern sitte, hingje, it mei immen oan 'e stôk hawwe, mei immen deilis, ûnklear wêze, spul mei immen hawwe; — krijgen, hebben, oaninoar reitsje, wêze; in gedurigeleven, as houn en kat libje; — aanstoken, stokelje, wrokje, rokkelje, rokkenje, it fjûr oanblieze; zoeken, wrokje, rûzjesykje, it mei immen passe wolle.