Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Staan

betekenis & definitie

v., stean, s t i e, s t i e n; goed —, (moai) tuge, túgje; ergens aan —, earne op fêst sitte; op het punt —, to wetten stean, yn wetten stean, wêze; zo staat het er voor, sa leit it der ta, sa leit it lân derhinne; zo staat de zaak niet, sa leit it lân net; er staat mij zoiets van voor, der skimert my hwat, it sweeft my yn ’e holle om; overeind, voorover gaan —, jin oerein, foaroer jaen; die staat, zie toe dat hij niet valle, hwat de iene bireint, kin de oare bidrippe.