Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Naast

betekenis & definitie

1. adj. & adv., neist; mijn -e familie, myn sibste folk.

2. praep., nêst, neist, njonken, binjonken; er — zijn, de planke misroaije.