Gepubliceerd op 02-04-2021

Molen

betekenis & definitie

s., moune, mole; de — staat op de wind, de moune stiet op ’e, yn ’e, to wyn; een klap van de — beet hebben, in slach mei de moalpûde hawn hawwe; mijn -tje draait hier niet, myn hearring bret hjir net.