Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Lengte

betekenis & definitie

s., langte, lingte; in de —, yn it lang; in deen in de breedte, oer en lâns.