Wat is de betekenis van Lengte?

2023-12-11
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

lengte

lengte - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde), (wiskunde) de grootste afmeting van een voorwerp Die vrachtwagen heeft een enorme lengte. 2. de tijdsduur van iets Wat is de lengte van deze film? 3. (aardrijkskunde) op welke meridiaan een plaats...

2023-12-11
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Lengte

Tot in lengte van dagen, nog heel lang. In de bijbel kan lengte van dagen zoveel betekenen als: ‘een hoge leeftijd’, bijvoorbeeld in Job 12:12, ‘Bij grijsaards zou wijsheid zijn, en lengte van dagen zou doorzicht betekenen?’ (NBG-vertaling) Tot in lengte van dagen betekent ook: ‘voor het hele leven’, ofwel: ‘voor altijd, nog heel lang’. Zie onder m...


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-11
Woordenlijst leerling en leerkracht

WizWijs (2017)

lengte

Lengte is een van de maten waarmee leerlingen moeten leren rekenen. Dit onderdeel hoort bij het domein ‘Meten en meetkunde’, naast andere maten zoals inhoud, oppervlakte, tijd en geld. In groep 1 en 2 verkennen de leerlingen de afmetingen van voorwerpen om hen heen en benoemen die in termen van ‘groot/klein’, ‘kort/lang’, ‘groter/kleiner dan’, ‘kor...

2023-12-11
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

lengte

1. Van een kleur: aantal kaarten van die kleur in een hand. 2. Meer dan drie kaarten van een kleur in een hand. Bijvoorbeeld: ‘hartenlengte’.

2023-12-11
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

lengte

lengte - zelfstandig naamwoord uitspraak: leng-te 1. het langste deel van iets of iemand ♢ de lengte van deze tafel is twee meter Zelfstandig naamwoord: leng-te de lengte de lengtes...

2023-12-11
Golfsportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

lengte

(de; n,-s) 1 (van de golfbaan) totale lengte, gemeten vanaf de meetpunten tot het midden van de greens. 2 - (van een slag) totale afstand, gemeten vanaf (stil)ligging van de bal vóór de slag tot (stil)ligging van de bal na de slag.

2023-12-11
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

lengte

1. zie: geografische lengte. 2. lengterichting. 3. zie: looprichting.

2023-12-11
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

lengte

lengte - De maat genomen van het ene naar het andere eind van iets.

2023-12-11
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Lengte

1. de uitgebreidheid van iets in zijn hoofdrichting, b.v. in tegenstelling tot breedte, dikte, enz.; 2. geografische lengte: de afstand van een plaats tot de nul-meridiaan van Greenwich, gemeten langs een breedtecirkel; zie ook meridiaan.

2023-12-11
Watersport A-Z

Kramer en de Bruin (1971)

Lengte

Lengte - → Hoofdafmetingen, → Coördinatenstelsel I.

2023-12-11
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Lengte

s., langte, lingte; in de —, yn it lang; in deen in de breedte, oer en lâns.

2023-12-11
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Lengte

(1) (maten), z het compendium; (2) geographische L.: de boogafstand tussen de meridiaan van een bepaalde plaats en de nulmeridiaan (meestal van Greenwich), gemeten langs de equator of een parallelcirkel. Het aant. graden ten O. van de nulmeridiaan heet Oosterlengte, ten W. daarvan Westerlengte. De tweede helft van de nulmeridiaan is zowel 1800 Oost...

2023-12-11
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

LENGTE

(1 wiskunde) is een physische grootheid, die aanduidt, hoeveel maal op een gegeven stoffelijke rechte lijn (bijv. een strak gespannen dun touw) een als eenheid van maat aangenomen lijnsegment (z eenheid) kan worden afgepast. (2 sterrenkunde). Astronomische lengte is de langs de ecliptica in de richting van West naar Oost gemeten boog...

2023-12-11
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer (1942)

Lengte

Vert. van Lat. longitüdo en Gr. mèkos, die in de omgangstaal en als vakterm dezelfde betekenissen hebben. Als astr. term werd dit woord door de Grieken ingevoerd, omdat de bedoelde grootheden gemeten werden langs de lengte van de dierenriem (kata mèkos toon zooidioon), of van de aardaequator. De bijbehorende tweede grootheid voor...

2023-12-11
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

lengte

v. lengten (1 één der drie afmetingen in onderscheiding yan breedte en dikte; bij uitbr. van de tijd; 2 aardr. afstand ten O. of ten W. van de nulmeridiaan): 1. de lengte van een mens, een weg; in zijn volle lengte lag hij op de grond; zegsw. in lengte van tijd, op de duur; tot in lengte van dagen, nog lange jaren; zie breedte; 2 oost...

2023-12-11
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Lengte

1) geografische, afstand ten O. of W. v/d nulmeridiaan; plaatsen met dezelfde 1. hebben denzelfden tijd; 1° verschil in l. beteekent 4 min verschil; 2) astronomische, de boog v/d ecliptica tusschen het lengtepunt en het snijpunt v/d ecliptica met den "breedtecirkel v/e hemellichaam.

2023-12-11
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Lengte

1° (meetk.) ➝ Eenheid (als maat, sub I, 2°); ➝ Boogelement. 2° Eenheden van lengte. De eerste eenheden van l. waren ontleend aan de afmetingen van het menschelijk lichaam; vóór het invoeren van het metriek stelsel hadden de eenheden van l. geen vasten grondslag. ➝ Maten en gewichten. In het metriek stelsel, dat tiendeelig...

2023-12-11
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

lengte

('lengtə) v.(-n, -s) I. Eig. het lang zijn: de van een mens, van een weg; een lijn heeft slechts -. Gez. het moet uit de - of uit de breedte, op de een of andere wijze gevonden worden; in zijn volle -, zo lang als hij is: meer in de dan in de breedte gegroeid, in de richting der lengte. → grond. II. Metn. lange persoon of zaak : &lsquo...

2023-12-11
Algemeen Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Lengte

1e.Noemt men meest de langste afmeting van een lichaam. 2e. Geographische, noemt men de afstand van een plaats op aarde gemeten langs de paralel tot een vaste als nulpunt aangenomen meridiaan.

2023-12-11
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

lengte

v. (-n, -s), 1. grootste van de drie uitgebreidheden van een lichaam; afmeting van een lijn: de lengte van een touw; een plank in de doorzagen; de lengte bedraagt 30 m; lange zijde van een lichaam; (zegsw.) het moet uit de lengte of de breedte komen, het moet ergens vandaan komen, het moet op de een of andere wijze uitgespaard of verdiend worden; g...