Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Indertijd

betekenis & definitie

adv., yndertiid, yndertiden (doe)destiids, doedestiden.