Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Eenvoudig

betekenis & definitie

adj. & adv., ienfâldich, sljocht plat, simpel; (adv.), sljochtwei(hinne), sljochthinne, sljocht hinne en wer, bleat.