Gepubliceerd op 02-04-2021

Begerig

betekenis & definitie

adj. & adv., bigearich, bigearlik, happich, graech, longerich; — naar, slij nei, sljocht nei, om, op, gleon op, hjit op; — zijn, in great each hawwe, leafst de midden en de beide einen hawwe wolle.