Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Armoedig

betekenis & definitie

adj. & adv., earmoedich, ealtsjes, heukerich, skobberich, skeamel, earmelytse; — leven, goarje; zij hebben het erg —, it skaeit der sober by har lâns; — boerderijtje, heukerspultsje (it), diakonijspultsje (it).