Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Afleiden

betekenis & definitie

v., ôfliede; — uit, ôfnimme út, opmeitsje út.