Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Aanmatigend

betekenis & definitie

adj. & adv., bazich, mastereftich, astrant; -e vrouwe, masteresse; zeerzijn, in hiele prefekt wêze; minderworden, bihelterje, bitommelje.