Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

Gepubliceerd op 22-01-2020

VROUWEN

betekenis & definitie

Uit de Fr. geschiedenis zijn een aantal V. bekend die om de een of andere reden hebben uitgemunt.

Het zijn in chronologische volgorde de moedige Bauck Poppema (ook: Hemmema), en haar evenknie Ats Bonninga (vgl. A. v. Halmael, A.B. treurspel 1830), Saskia v. Ulenburgh (de vrouw van Rembrandt), de geleerde Franske v. Doijem en Anna Maria v. Schurman, Sibilla v.

Jong(e)stall (aan wie S. A. Gabbema en Gysbert Japicx gedichten wijdden), de schrijfster Catharina v. Mellinga, de schilderessen Margaretha de Heer en Anna Folkema, de dichteressen Titia Brongersma, Jetske Reinou v. d. Malen, Alegunda Ilberi, Magdalena Pollius, Clara Feijoena v. Sytzama, Cynthia Lenige, Petronelle Moens, Anna Elisabeth Buma, Froukje Herbig, Eelkje Poppes, Fenna Mastenbroek, Francijntje de Boer en de schilderessen Willemina Geertruida v.

Idsinga, Anna Charlotta v. d. Haer-Didier de Boncourt. Uit het laatst der 19de eeuw moeten worden genoemd Nynke v. Hichtum (S. M. D.

Troelstra-Bokma de Boer) en G. C. Stellingwerf-Jentink.

Zie: Leeuw. Cour. (22 en 27.5.; 3 en 19.6.1877).