Douwe Brongers

Auteur van o.a. ‘De wet in gewoon Nederlands’

Gepubliceerd op 29-09-2016

2016-09-29

Grondwet

betekenis & definitie

De Grondwet is een verzameling bepalingen die de rechten en plichten van een burger aangeven en waarin is vastgelegd hoe het land moet worden bestuurd.

De Grondwet telt 412 artikelen. De rechten van de mens bestaan onder andere uit de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloof, recht op onderwijs, verzorging en vrijheid om een zaak naar de rechtbank te brengen. Voor de besturing van het land wordt aangegeven wie het staatshoofd is (de Koning) en welke bevoegdheden diverse autoriteiten, zoals ministers, hebben. Beschreven zijn de rollen van instellingen als de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en Vaste Colleges van Advies.

Voorts komt het ontwerpen van wetten en behandeling van hun goedkeuring aan de orde en de bekrachtiging ervan. Een apart hoofdstuk gaat over onze relatie met internationale organisaties en het verklaren van de ‘Staat van Oorlog’. Tot slot wordt aangegeven hoe de rechtspraak moet zijn ingericht en de rol en inrichting van provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare organisaties. Andere wetten mogen niet in strijd zijn met de Grondwet. Wijzigingen en aanpassingen van de Grondwet kunnen alleen geschieden na goedkeuring van de Staten Generaal, de gezamenlijk vergadering van de eerste en tweede kamer, bij twee derde meerderheid.