2020-04-03

Wissel

een - trekken op iets veel eisen van een bepaalde zaak; ergens een zwaar beslag op trekken. Huizinga signaleert al een wissel op de eeuwigheid trekken ‘allerlei mooie beloften doen, maar het tijdstip van inlossing van deze beloften steeds maar weer verschuiven’. Met wissel wordt hier een ‘wisselbrief bedoeld. Men kan ook een wissel trekken op de toekomst ‘een gunstige ontwikkeling in de toekomst incalculeren’. Het kabinetsbesluit trekt een ‘onnodig zware wissel’ op de komende cao-onderhandelin...

2020-04-03

Wissel

Een wissel is een Infra_object waarmee de fysieke vertakking in het spoorwegnet wordt gerealiseerd. Er bestaan verschillende soorten wissels, nog afgezien van hun bediening en hoekverhouding: gewone wissels, hele engels wissels en halve engels wissels. Een zg. heel engels wissel bestaat fysiek uit een kruising en vier gewone wissels die paarsgewijs gekoppeld zijn (hele engelsman) of een kruising met twee gewone wissels (halve engelsman). Qua hoekverhouding (=mate van afbuiging) kan opgemerkt wor...

2020-04-03

Wissel

Een wissel is een geschrift, waarin de ondertekenaar (trekker) aan de geadresseerde (betrokkene) opdracht geeft tot betaling van een bepaalde geldsom aan een aangewezen persoon (nemer). Wissels worden meestal geboekt in registers, te weten in een remiseboek, waarin men de wissels boekt die men ter betaling aan debiteuren (de betrokkenen) heeft gezonden, en een traiteboek, waarin de wissels worden geregistreerd die men van crediteuren (trekkers) ter betaling heeft ontvangen. Het remiseboek wordt...

2020-04-03

wissel

wissel - Zelfstandignaamwoord 1. (het, de) speciaal|speciale constructie in een spoorweg om een trein, metro of tram naar een ander spoor te leiden 2. (de) (economie) bankdocument gebruiken|gebruikt voor betalingsverkeer 3. (de) vervanging van een sporter door een teamgenoot 4. (de) pad op een vaste route van wild wissel - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van wisselen ♢ Ik wissel...

2020-04-03

Wissel

Een wissel is een splitsing van sporen. Bij wissels wordt gesproken over een linksleidende of rechtsleidende stand, bepaald door tegen de punt van het wissel in te kijken

2020-04-03

wissel

wissel - Schriftelijke opdracht van een schuldeiser aan zijn schuldenaar waarin staat dat de laatste een bepaald geldbedrag op een bepaald moment aan een derde moet betalen.

2020-04-03

Wissel

Brief waarin staat hoeveel geld een persoon heeft gestort op een bank. De wissel kan bij een bankfiliaal uitbetaald worden in geld.

2020-04-03

wissel

(de; -s) LO - het overreiken (doorgeven) van het estafettestokje aan de volgende loper.

2020-04-03

wissel

wissel - zelfstandig naamwoord uitspraak: wis-sel 1. het anders maken of worden ♢ bij een wissel wordt de ene speler vervangen door de andere 2. systeem waarmee treinen van het ene spoor overgaan naar het andere ♢ door een vastgevroren wissel konden de treinen niet rijden Zelfstandig naamwoord: wis-sel ...

2020-04-03

Wissel

Wissel is in den handel eene ruiling, waardoor op de eene plaats eene som gelds wordt ontvangen met de verpligting om die op eene andere plaats weder uit te betalen. In meer beperkten zin geeft men dien naam ook aan het geschrift (wisselbrief), hetwelk tot het volbrengen van die ruiling gebezigd wordt en waarbij de onderteekenaar iemand last geeft, eene daarin bepaalde som op eene andere plaats op of na zigt of op een bepaalden tijd aan een ander persoon of diens order te betalen, met erkenning...

2020-04-03

Wissel

Wissel - (Fr. lettre de change, Hd. Wechsel, Eng. bill of exchange, bill), hier te lande: handelspapier, uit een plaats gedagteekend, waarbij de onderteekenaar (de trekker) een ander (den betrokkene) last geeft om een daarin uitgedrukte geldsom, in een andere plaats (zie DISTANTTA LOCI), aan een in het papier aangewezen persoon (den nemer) of diens order te betalen, met erkenning van ontvangen waarde of van waarde in rekening (valuta-clausule) (art. 100 K.). Een w. kan ook aan de order van den t...

2020-04-03

Wissel

Wissel - een geschrift, uit een plaats gedagteekend, waarbij de onderteekenaar iemand last geeft, om een daarin uitgedrukte geldsom in een andere plaats, op of na zicht, of op een bepaalden tijd, aan een aangewezen persoon of diens order uit te betalen, met erkenning van ontvangen waarde, of van waarde in rekening. (Art. 100 W. v. K. enz.). — Bachmann, E., Der Wechsel und Scheck. P. Auff. Berl., F. Euler. M. 1.—. — Barta, R., Kaufm., Erlautergn. zur Wechselordnung. Wien, Fromme. Geb. M. 2.20. —...

2020-04-03

Wissel

Doet kooplui en treinen het spoor verliezen.

2020-04-03

Wissel

De formule van de W. luidt: Den 1 April 1940 gelieve U tegen dezen wisselbrief te betalen aan den heer X. of order de somma van ƒ 1000.—. Amsterdam, den 1 Jan. 1940 B. r. B. Den Heer A. te Rotterdam. Hierbjj is B. trekker, A. betrokkene, X. nemer. Betalingsbelofte is de W. zoowel door eventueel accept van A., als wel door het feit dat ook B. tegenover X. voor betaling aansprakelijk is (ook als zgn. Sola-W. waarbij alleen B. aan X. betaling van een bepaalde som op een bepaalde datum...

2020-04-03

Wissel

of wisselbrief, een schriftelijke opdracht van den onderteekenaar (→ trekker) om de daarin uitgedrukte som op een bepaalden dag (vervaldag) in een bepaalde plaats te betalen, hetzij aan den trekker zelf, hetzij aan een derde. Gewoonlijk luidt deze opdracht ten behoeve van een derde of diens order, hetgeen wil zeggen dat de derde-verkrijger van den wissel dezen aan een volgenden houder door → endossement kan overdragen. Degene die houder is van den wissel op den vervaldag, moet dezen op...

2020-04-03

Wissel

Het begrip wissel heeft 2 verschillende betekenissen: 1. wissel - WISSEL, m. (-s), (kooph.) wisselbrief: het bedrag van een wissel; een wissel trekken, weigeren, accepteeren; de wissel vervalt morgen; — (fig.) betalen met een wissel op de eeuwigheid, nooit betalen; — wisselkoers; wisseling; overgang; verandering. WISSELTJE, o. (-s). 2. wissel - WISSEL, m. (-s), (jag.) het haas volgt zijn wissels, dwarssprongen; — de beweegbare inrichting die gelegenheid geeft aan spoortrein...

2020-04-03

wissel

('wissəl) m. (-s; -tje) I. [< wisselen 1] 1. Eig. gedagtekend briefje waarbij de ondergetekende aan iemand last geeft de daarop aangeduide geldsom te betalen op vastgestelde datum en plaats aan een daarop vermelde persoon of aan zijn order : de ondergetekende van een heet trekker, die last heeft te betalen heet de betrokkene, die de geldsom ontvangt de nemer of houder; een verzenden; een op iemand trekken; een op zicht, op vertoon, a vista te betalen; een accepteren, aflossen, endossere...