Wat is de betekenis van Wettiging?

2024-07-16
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-16
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

wettiging

wettiging - Zelfstandignaamwoord 1. het wettigen 2. rechtvaardiging, verantwoording Woordherkomst Naamwoord van handeling van wettigen met het achtervoegsel -ing

2024-07-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Wettiging

v. (-en), het wettigen, legitimatie.

2024-07-16
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Wettiging

(legitimatie) een natuurlijk kind kan gewettigd worden (niet het onwettige kind, dat in overspel of bloedschande geteeld is). W. kan geschieden: 1. door huwelijk der ouders indien het kind tevoren of bij de huwelijksvoltrekking door de vader is erkend, 2. door (koninklijke) brieven van wettiging.

2024-07-16
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

WETTIGING

of legitimatie is het rechtsmiddel, waardoor natuurlijke kinderen de staat van wettig kind verkrijgen. Volgens het Ned. B.W. is wettiging slechts mogelijk, indien erkenning heeft plaatsgehad door de vader. Als regel stelt de wet, dat kinderen, buiten huwelijk verwekt, door het opvolgende huwelijk hunner ouders worden gewettigd, wanneer zij v...

2024-07-16
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

wettiging

v.: de wettiging van een kind.

2024-07-16
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Wettiging

of legitimatie van onwettige kinderen. Voor burgerlijk recht zie → Onwettige kinderen. In het kerkelijk recht heeft w. plaats: 1° van rechtswege, door het huwelijk der ouders na de geboorte van het kind, mits de ouders ten tijde óf der conceptie óf der zwangerschap óf der geboorte van het onwettige kind bekwaam waren...

2024-07-16
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Wettiging

v./m., het wettigen, legitimatie. In Nederland wordt een natuurlijk kind gewettigd wanneer het door de echtgenoot van de moeder wordt erkend, hetzij voor of staande het huwelijk, hetzij na ontbinding van het huwelijk door overlijden van de moeder (art. 214 BW). In de meeste gevallen vindt derhalve wettiging plaats door erkenning en huwelijk (of doo...

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-16
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Wettiging

Wettiging - Kinderen, buiten huwelijk verwekt (natuurlijke kinderen), met uitzondering van die in overspel of bloedschande geteeld, worden door het opvolgend huwelijk van hun vader en hun moeder gewettigd, wanneer deze hen, vóór het aangaan des huwelijks, wettiglijk hebben erkend, of wanneer die erkenning (zie ERKENNEN VAN EEN NATUURLIJK KIND) plaa...