Synoniemen van Rendement

2020-01-22

Rendement

Rendement is de opbrengst of winst van een door iemand gedane investering. Wanneer er rendement is behaald is de opbrengst of winst groter dan de gemaakte kosten. Dit heeft niet alleen betrekking op geldelijk rendement. Meer algemeen betekent rendement dat de output groter is dan de input. Rendement behalen heeft dus niet alleen betrekking op investeringen. Een belangrijk synoniem van rendement is effect. Die laatste term geeft goed weer wat rendement betekent in niet-commerciële situaties. Het...

2020-01-22

Rendement

Het rendement is het resultaat van beleggingen. Bij een positief rendement worden beleggingen meer waard. Bij een negatief rendement worden de beleggingen minder waar.

2020-01-22

Rendement

de hoeveelheid die men per hectare oogst. Elders in Frankrijk wordt het rendement uitgedrukt in hectoliters wijn per hectare. In Champagne echter spreekt men over kilo's druiven per hectare. Van 4000 kilo druiven mag men maximaal 2550 liter, 25,5 hectoliter, most persen. Het rendement varieert per jaar, per druivenvariëteit, per district en zelfs per cru en ook per wijnbouwer. Serieuze champagneproducenten behalen liever wat lagere rendementen. Het gemiddelde rendement in Champagne is hoog. Opv...

2020-01-22

rendement

rendement - o., opbrengst, winst.

2020-01-22

Rendement

Rendement is de netto opbrengst die een investering in effecten oplevert. Het rendement wordt bepaalt door de aankoopprijs van het effect, de verkoopprijs en de opbrengsten uit dividend- of rente-uitkeringen. Beleggers maken gebruik van de standaarddeviatie en ratings om het verwachte rendement van een effect in te schatten. Wat betreft rendement verschillen aandelen en obligaties op een belangrijk punt van elkaar. Bij een aandeel wordt het rendement dat verkregen wordt gedurende het aandeelhou...

2020-01-22

Rendement

Rendement - o. (-en), opbrengst; winst.

2020-01-22

rendement

rendement - o. (rendementen), opbrengst; winst

2020-01-22

rendement

rendement - De opbrengst van een belegging of investering over een bepaalde periode, uitgedrukt in een percentage van de daarvoor gemaakte kosten.

2020-01-22

Rendement

Verhouding tussen het aantal leerlingen dat wel of niet het diploma behaalt (Commissie leerwegen in en na het voortgezet onderwijs, 1995).

2020-01-22

Rendement

1° Van krachtwerktuigen, ➝ Nuttig effect. 2° (Econ.) De al dan niet percentsgewijze uitgedrukte batige opbrengst van een bezit. Te onderscheiden valt bruto- en netto-rendement; het laatste is de bate na aftrek van alle directe en indirecte lasten.

2020-01-22

rendement

o. opbrengst, winst, rente.

2020-01-22

rendement

rendement - zelfstandig naamwoord uitspraak: ren-de-ment 1. wat het oplevert in verhouding tot wat het kost ♢ deze motor heeft een hoog rendement Zelfstandig naamwoord: ren-de-ment het rendement de rendementen het rendementje Synoniemen opbrengst

2020-01-22

Rendement

Het gedeelte (percentage) van de energie dat nuttig gebruikt wordt.

2020-01-22

Rendement

De verhouding tussen het uitgekeerde dividend en de beurswaarde per aandeel aan het eind van het boekjaar.

2017-03-27

effectief rendement

effectief rendement - Het werkelijke rendement op een obligatie. Bij de berekening wordt rekening gehouden met eventuele aflossingswinst (of -verlies) en worden de opeenvolgende rentebetalingen in de tijd gewogen.

2017-03-28

u-rendement

u-rendement - Term uit de pensioensector: het rendement dat is gebaseerd op het effectief rendement van staatsleningen met een looptijd van twee tot vijftien jaar. Het u-rendement wordt door pensioenfondsen als maatstaf gebruikt voor producten met een tl-korting of een andere overrentedeling.

2017-03-28

risicovrij rendement

risicovrij rendement - Rendement op een staatsobligatie tegen een risicovrije rentevoet.

2017-03-28

optimaal rendement

optimaal rendement - Het hoogste rendement dat een belegger kan halen, rekening houdend met alle beperkingen waarmee hij te maken heeft. Die beperkingen kunnen bijvoorbeeld bestaan in een opgelegde verdeling tussen de verschillende beleggingscategorieën, het verbod om met afgeleide producten te werken of het verbod om in bepaalde landen of bedrijfstakken te beleggen.

2017-03-27

gemiddeld rendement

gemiddeld rendement - Het rendement dat gemiddeld op bijvoorbeeld een effectenportefeuille wordt behaald. Op de verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties en deposito’s worden meestal verschillende rendementen behaald. Door de rendementen te vermenigvuldigen met het belegd vermogen, de uitkomst van de vermenigvuldigingen bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het totale vermogen krijgt men het gemiddelde rendement. Ook andere rekenmethoden kunnen worden gehant...

2017-03-27

actuarieel rendement

actuarieel rendement - Rendement dat een pensioensector minimaal moet behalen om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.