Synoniemen van Rekening-courant

    • rekeningcourant
2019-11-22

Rekening-courant

Een betaalrekening bij de bank (met een kredietplafond), waarop dagelijks bedragen kunnen worden gestort en ten laste waarvan dagelijks be -talingen kunnen worden verricht.

2019-11-22

Rekening-courant

Een rekening-courant is een staat, waarin de vermogensverhouding met een debiteur of crediteur en de veranderingen daarin worden geboekt. Een rekening-courant kan voorkomen in de vorm van dagafschriften of saldobiljetten. Schrijft men diverse rekeningen-courant in een register dan spreekt men van een rekening-courantboek of debiteuren- en crediteurenboek. Boekt men in een register alleen de rekeningen-courant met debiteuren resp. crediteuren dan heeft men een debiteurenboek resp. crediteurenboek...

2019-11-22

rekening-courant

rekening-courant - Een bankrekening waarop de klant van een bank zijn lopende inkomsten laat storten en administreren en waarvan hij zijn lopende uitgaven betaalt.

2019-11-22

Rekening-courant

Rekening-courant (contocurrent, compte-courant, account current, A/C.) ontstaat, wanneer twee personen, meestal natuurlijk kooplieden, bankiers, zoodanig met elkander in rekening staan, dat zij beurtelings elkanders schuldeischer en schuldenaars zijn. Iedere transactie — koop, verkoop, wisselbetaling, geldleening, betaling, enz. — wordt nu niet afzonderlijk verrekend en geliquideerd, maar over en weer wordt de reeks van handelingen geboekt op het debet of credit van hem, wiens rekening het g...

2019-11-22

Rekening-courant

Rekening-courant - (Fr. compte-courant, E. accountcurrent, Hd. Contocorrent), rekening, aangevende den stand der financieele verhouding tusschen personen, welke, omdat zij geregeld zaken met elkaar doen, niet elke transactie afzonderlijk afwikkelen, maar haar op een rekening boeken. Volgens den Hoogen Raad (28 Mrt. 1913, W. 9489) belet de rekening-courantverhouding partijen de bedragen, die over en weer, tengevolge van de tusschen haar plaats hebbende rechtshandelingen verschuldigd zijn, afzonde...

2019-11-22

Rekening-courant

Rekening-courant - v. staat van het wederzijdsche debet en credit tusschen twee handelaars; rekening-courant met elkander openen, met elkander gaan handelen; — BOEK, o. ( en).

2019-11-22

Rekening-courant

Rekening-courant - loopende rekening, welke geopend wordt voor eiken persoon, die met zeker handelshuis overeenkomt, niet stuk voor stuk de voorkomende vorderingen en schulden te vereffenen, doch op een zekeren datum (bv. 31 Dec. of ook 30 Juni) alle gelijktijdig te verrekenen. — van der Bruggen, P. N., De Rekening-Courant f 0.50. — De Rekening-Courant op onze examens. A. Faber. f 0.75. Van der Laan en Co. Den Haag. — Ketel, A. B. A. van, en L. van Horssen, de Rekening-Courant. f 2.25 ...

2019-11-22

Rekening-courant

Rekening-courant-verhouding is de contractueele verhouding, die hetzij uit een stilzwijgende, hetzij uit een uitdrukkelijke (schriftelijke of mondelinge) overeenkomst voortvloeit, krachtens welke de in geld uitgedrukte transacties, die de contracteerende partijen met elkander afsluiten, langs den weg van compensatie zullen worden verrekend, zoodat bij afwikkeling der r.-verhouding slechts het saldo in rekening-courant door de betreffende partij zal behoeven te worden aangezuiverd. In den regel w...