Rekening-courant betekenis & definitie

Een betaalrekening bij de bank (met een kredietplafond), waarop dagelijks bedragen kunnen worden gestort en ten laste waarvan dagelijks be -talingen kunnen worden verricht.