Wat is de betekenis van Regie?

2018
2022-07-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

regie

regie - zelfstandig naamwoord uitspraak: re-zjie 1. leiding over de uitvoering van een toneelstuk of film ♢ mijnheer Van der Post had de regie over het stuk Zelfstandig naamwoord: re-zjie de regie

Lees verder
2002
2022-07-07
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

regie

Regie is de algehele, artistieke leiding bij de vormgeving van een dramaproductie in theater, bij radio, televisie of film, op basis van een regieconcept door het geven van aanwijzingen over de tekstbehandeling, de mise-en-scène, de kostumering, het decor, de belichting en overige middelen, zoals o.a. geluidseffecten. De leiding over regie berust b...

Lees verder
2001
2022-07-07
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Regie

Fr.> Régie. De algehele, artistieke leiding bij de vormgeving van een dramaproductie in theater, bij radio, televisie of film, op basis van een (→) regie-concept, door het voorstellen van, en het geven van aanwijzingen over de (→) tekstbehandeling, de (→) mise-en-scène, de kostumering, het (→) decor, de belichting en overige middelen, zoals o.m. ge...

Lees verder
1994
2022-07-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Regie

[Fr. régie, van Lat. regere = richten, besturen] 1 spelleiding, leiding bij de uitvoering van werken voor toneel, opera of operette, radio, televisie, film of van grote openbare manifestaties of bijeenkomsten (door regisseur of regisseuse, z.a.); 2 beheer van een staatsmonopolie (bijv. tab...

Lees verder
1993
2022-07-07
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Regie

artistieke leiding bij opnamen van radio, tv enz.; beheer van een staatsmonopolie

1973
2022-07-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

regie

[Fr.], v. (-s), 1. het beheer van bepaalde staatsinkomsten of staatsmonopolies, b.v. de tabaksregie in Frankrijk; pregn. voor tabaksregie; ook (in België) openbaar nutsbedrijf: Regie van Telegraaf en Telefoon; 2. (toneel, film, radio en televisie) spelleiding, de taak van de regisseur; 3. het uitvoeren van een bouwwerk door een particuliere...

Lees verder
1955
2022-07-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Regie

spelleiding bij een toneelvoorstelling; staatsmonopolie van bijv. tabak, zout enz.

1950
2022-07-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Regie

(<Fr.), v., g. mv., 1. het beheer van goederen en het voeren van enig beheer voor rekening van een derde, wie de zaak aangaat en wie men verantwoording schuldig is ; — (in ‘t bijz., als staatsinstelling) die afdelingen van het financieel beheer, met haar bureau’s en agenten, die zekere takken van staatsinkomsten, bep. staatsmon...

Lees verder
1949
2022-07-07
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Rĕgĭē

adv. koninklijk, vorstelijk; heerszuchtig, despotisch.

1949
2022-07-07
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Regie

(Fr., van Lat. regere, heersen, beheren), (1) direct beheer van publieke takken van bedrijf of nering door staat of andere publ. rechtelijke organen; staats-R. is in vele landen bv. de verkoopvan tabak en tabaksproducten (Fr., Ital., Oostenr. enz.) en van zout (Ital.); (2), in het theater de overbrenging van een door scenario, tekstboek of dram. we...

Lees verder
1948
2022-07-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

regie

(Fr.) (reezjie) v. spelleiding; beheer v. staatsmonopoliën of staatsinkomsten bv. de verkoop v. opium of tabak uitsluitend voor rekening v. d. staat.

1940
2022-07-07
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Regie

zie: Fiscaal monopolie.

1937
2022-07-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

regie

v. regieën (Fr. régie: 1 toneel: spelleiding; 2 beheer van zekere staatsmonopoliën of staatsinkomsten; staatsmonopolie): 1. de regie was goed verzorgd; 2. tabaks regie in Frankrijk.

Lees verder
1933
2022-07-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Regie

1) staatsmonopolie, het d/d staat aan zich gehouden recht om bepaalde art. te fabriceeren, in te voeren, Ie verhandelen of te doen verhandelen (in Frankrijk b.v. tabak en lucifers); 2) alles wat verband houdt m/d opvoering v/e tooneelstuk, staat onder leiding v/d regisseur.

Lees verder
1933
2022-07-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Regie

1° (econ.) ➝Staatsbedrijf. Zie ook ➝Gemeentebedrijf. 2° Tooneelleiding. De oudste vaste gegevens daaromtrent zijn ons overgeleverd in teksten uit de 13e en 14e e., waarbij alle gebaren, door een tooneelspeler bij de opvoering van een bepaald stuk te maken, aangeteekend zijn. De groote lengte van vele stukken maakte deze aanteekeningen soms...

Lees verder
1928
2022-07-07
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Regie

In sommige staten geeft men den naam Regie aan het daar bestaande staatsmonopolie voor enigen tak van nijverheid, met den daaraan verbonden handel. Zodra van enig artikel een staatsmonopolie is gemaakt, komt dit onder bestuur van het ministerie van financiën; de aankoop der grondstoffen, de fabricage, de aankoop van machines en lokaliteiten, d...

Lees verder
1916
2022-07-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Regie

Regie - Staatsbedrijf in eigen beheer van de overheid (dus niet verpacht). Zoo heeft men in Frankrijk een tabaks- en lucifersregie.

1910
2022-07-07
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Regie

Regie - het beheer en de uitvoering van Staatswege, van handels- of industriëele bedrijven (b.v. tabaks-regie).

1898
2022-07-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Régie

Régie - v. het beheer van goederen en het voeren van eenig beheer voor rekening van een derde, wien de zaak aangaat en wien men verantwoording schuldig is; — (in het administratief recht van eenige staten) die afdeelingen van het financieel beheer, met hare bureau’s en agenten, die zekere takken van staatsinkomsten heffen en admi...

Lees verder
1870
2022-07-07
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Regie

Regie is in het algemeen het beheer van goederen en het voeren van eenig beheer voor rekening van een derde, aan wien men, daar dezen de zaak toebehoort, verantwoording schuldig is. In het administratief regt van sommige Staten geeft men dezen naam aan afdeelingen van financieel beheer met hare bureaux en agenten, welke zekere takken van staatsinko...

Lees verder