Wat is de betekenis van rechtspraak?

2018
2021-09-23
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

rechtspraak

rechtspraak - zelfstandig naamwoord uitspraak: recht-spraak 1. eerder genomen beslissingen van rechtbanken ♢ uit onze rechtspraak blijkt dat de straffen steeds strenger worden 2. het spreken van recht door de overheid...

Lees verder
2005
2021-09-23
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

rechtspraak

Een van de functies van het overheidsgezag. Terwijl wetten worden ingediend door de Kroon (regering en koning) (‘Wij, Beatrix... hebben goed gevonden en verstaan’), is het bij sommige rechterlijke colleges nog traditie dat er recht wordt gesproken ‘IN NAAM DER KONINGIN!’. Dit is zeker het geval bij zogenoemde executoriale ti...

Lees verder
1990
2021-09-23
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

rechtspraak

rechtspraak - Kennis- of studiegebied van de principes en reglementen zoals die in een land of gemeenschap zijn vastgesteld door een autoriteit en die bindend zijn voor het volk, ofwel in de vorm van wetgeving of door gebruiken en beleidsvormingen die zijn erkend en worden uitgevoerd door gerechtelijke besluitvorming. Ook de beroepsmatige praktijk...

Lees verder
1985
2021-09-23
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

RECHTSPRAAK

Noord-Brabant heeft een gerechtshof te ’s-Hertogenbosch en twee arrondissements-rechtbanken, t.w. in Breda en ’s-Hertogenbosch; verder een negental kantongerechten, nl. in Bergen op Zoom, Boxmeer, Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Zevenbergen en Gorinchem (dit laatste behoort tot het arrondissement Dordrecht).

Lees verder
1982
2021-09-23
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

RECHTSPRAAK

Zo men thans de rechtspraak ziet als een bepaalde tak van overheidsdienst, duidelijk onderscheiden van andere werkzaamheden en afzonderlijk toevertrouwd aan een bepaalde instelling, de rechterlijke macht, dan dient men zich bewust te maken dat deze situatie het gevolg is van een proces van differentiatie: uit de aanvankelijk nog ongescheiden overhe...

Lees verder
1973
2021-09-23
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

rechtspraak

v./m., 1. het spreken van recht uit hoofde van een overheidsambt: uitoefenen; 2. het vaststellen van wat recht is in concrete gevallen, rechtspleging (e): de in straf zaken; 3. jurisprudentie, verzameling van vonnissen enz. (e) In Nederland wordt volgens de Grondwet in naam des konings door bij de wet aangewezen rechters recht gesproken. De recht...

Lees verder
1952
2021-09-23
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Rechtspraak

s., rjochtspraek.

1949
2021-09-23
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Rechtspraak

maakt uit wat in een concreet geval recht is. R. in Ned. geschiedt in naam des Konings, d.w.z. heeft een publiekrechtelijk karakter; zij is wettelijk geregeld, mede om de onafhankelijkheid der R. te verzekeren ten opzichte van de Regering. In Ned. wordt R. in het algemeen uitgeoefend door rechtsgeleerde rechters; in het buitenland is de R., vooral...

Lees verder
1933
2021-09-23
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Rechtspraak

toepassing v/h geschreven recht d/d rechter in gedingen tusschen 2 partijen (burgerlijke r.), bij vervolging v/e gedaagde wegens het plegen v/e strafbaar feit (strafrechterlijke r.), of geschillen tusschen openbare lichamen onderling of een particulier en een openbaar lichaam (administratieve r.). In het tweede geval treedt de Staat op als eischer,...

Lees verder
1933
2021-09-23
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Rechtspraak

A) Rechtspraak is het vaststellen van wat recht is in concrete gevallen. Zij komt in het algemeen te pas, wanneer iemand meent, dat zijn recht geschonden is. Hij kan dan zijn geschil voorleggen aan het orgaan van het staatsgezag, dat met de uitoefening der r. is belast, de → rechterlijke macht in engeren zin. Deze is verplicht, dat geschil te...

Lees verder
1916
2021-09-23
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Rechtspraak

Rechtspraak. - Deze wordt uitgeoefend in naam des Konings (art. 149 Grw.) door de wet aangewezen rechters (art. 155 Grw.). Niemand kan tegen zijn wil worden afgetrokken van den rechter, dien de wet hem toekent (art. 156 Grw.). De rechter moet volgens de wet recht spreken : hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordeele...

Lees verder
1898
2021-09-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Rechtspraak

Rechtspraak - v. uitspraak eens rechters, vonnis, arrest, gewijsde; — (fig.) verzameling van vonnissen enz.

Lees verder