Wat is de betekenis van Pandora?

2020
2021-08-04
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Pandora

Gri. 'algeefster', dat wil zeggen: de aarde. In de Griekse mythologie is Pandora de naam van de eerste vrouw. Uit wraak tegen Prometheus, die het vuur uit de hemel gestolen had, werd zij op last van Zeus door Hèphaistos geschapen uit aarde en water en ten geschenke gegeven aan de broer van Prometheus, Epimetheus genaamd. Door haar verstand en schoo...

Lees verder
2017
2021-08-04
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Pandora

Pandora - In de Griekse mythologie de eerste vrouw die door Hephaistos werd geboetseerd in opdracht van Zeus. Zij werd naar de aarde gezonden als echtenote van Epimetheus, nadat zij door de goden met alle mogelijke gaven en bekoorlijkheden was begiftigd (vandaar haar naam: de met alles begiftigde). Zij was draagster van een gesloten doos, waarin al...

Lees verder
2017
2021-08-04
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Pandora

Pandora, de eerste vrouw. Naar Hesiodos in zijn Theogonia en Werken en dagen meedeelt, werd ze op bevel van Zeus door Hephaistos uit klei vervaardigd om aan de mensen te worden gezonden als een schoon maar kwaadaardig geschenk, als straf omdat de mensheid tegen de wil van Zeus in van Prometheus het vuur had ontvangen. Ze werd door de godinnen Athen...

Lees verder
1994
2021-08-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Pandora

[Gr. myth. Pandoora (= lett.: de alles gevende) die van Zeus een doos ontving bevattende alle kwalen en begeerten]: doos van Pandora, doos waaruit bij opening alle kwalen en rampen ontsnapten en waarin alleen de Hoop achterbleef.

1992
2021-08-04
Symbolen

Hans Biedermann

Pandora

een mythische symbolische figuur voor de veronderstelde vrouwelijke herkomst van alle kwaad, omstreeks 700 v.C. door Hesiodus verwoord in zijn ‘Theogonie’ en zijn ‘Werken en Dagen’. Nadat Prometheus het lot van de vroege mensheid, onder meer door haar het vuur te schenken, had vergemakkelijkt (zie thyrsus), besloten de g&oac...

Lees verder
1973
2021-08-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Pandora

[Gr., met alle gaven], volgens een Griekse sage de eerste vrouw op aarde. Toen Prometheus Zeus het vuur had ontroofd, beval deze Hefaistos Pandora te maken, begiftigd met de heerlijkste gaven, maar tevens in bezit van de Doos van Pandora, waarin alle onheil voor de mensheid. Zeus deed haar huwen met Prometheus’ broer Epimetheus, ondanks Prome...

Lees verder
1964
2021-08-04
voornamen

Voornamenboek

Pandora

v Gri. 'algeefster', d.i. de aarde. In de Gri. mythologie de naam van de eerste vrouw. Uit wraak tegen Prometheus, die het vuur uit de hemel gestolen had, werd zij op last van Zeus door Hèphaistos geschapen uit aarde en water en ten geschenke gegeven aan de broer van Prometheus, Epimetheus genaamd. Door haar verstand en schoonheid...

Lees verder
1961
2021-08-04
Mythologische Encyclopedie

Geschreven door Dr. A. van Anken

PANDORA

Beeldschone vrouw, op Zeus’ bevel door Hephaestus uit aarde en water vervaardigd, en door alle goden beurtelings begiftigd met lieflijkheid, kunstvaardigheid etc. (pandora = albegaafde). Zeus, die vertoornd was op Prometheus wegens zijn diefstal van het vuur, nam hierop wraak door Pandora ten geschenke te geven aan Prometheus’ broer Epi...

Lees verder
1955
2021-08-04
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Pandora

de met alles begiftigde; volgens de Griekse fabelleer een mooi jong meisje, dat van Jupiter een doos kreeg met al de menselijke rampen; zij opende die uit nieuwsgierigheid en terstond verspreidden zich alle rampen over de aarde; alleen de hoop bleef achter; Pandora’s doos: bron van alle kwaad

1950
2021-08-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Pandora

(Gr. myth., woordelijk: de alles schenkende of albegiftigde) 1. de eerste vrouw op aarde; Zeus schonk haar een doos, waarin allerlei gaven en kwalen voor de mensen besloten waren; toen zij (of haar echtgenoot Epimetheus) deze opende vlogen alle onheilen er uit en verspreidden zich over de aarde, alleen de hoop bleef er in, om er als t...

Lees verder
1949
2021-08-04
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Pandora

(Gr. pan, alles, dora, geschenken), Gr. myth. de eerste vrouw, door Zeus naar de aarde gezonden met een doos, waarin zich alle soorten van kwalen bevonden. Uit nieuwsgierigheid opende P. de doos; de kwalen verspreidden zich over de aarde, alleen de hoop bleef achter.

1948
2021-08-04
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Pandora

(Gr.) v. (fabelleer) schoon meisje, dat al de menselijke rampen i. e. doos bij zich droeg, zij opende die doos (Pandoras doos) uit nieuwsgierigheid en terstond verspreidden zich allerlei rampen over de aarde, terwijl alleen de hoop op de bodem v. d. doos achterbleef.

1940
2021-08-04
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Pandora

Zie: Doos van Pandora.

1933
2021-08-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Pandora

in de Grieksche sage de eerste vrouw op aarde, door Zeus geschapen ; zij bracht de doos van P. mede, waarin alle aardsche onheilen; toen deze door Epimetheus werd geopend, verspreidden zich alle kwalen over het menschdom.

1932
2021-08-04
Muziek

Muziek lexicon

Pandora

of Pandura is een soort van luit met 8 tot 12 metalen snaren, thans nog hoofdzakelijk in Polen en de Oekraïne in gebruik.

1928
2021-08-04
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Pandora

was volgens de Griekse mythologie de eerste vrouw, die op aarde verscheen. Nadat Prometheus — zie aldaar — het vuur uit den hemel had geroofd om het den mensen te brengen, kreeg Hephaestos, de god van het vuur, opdracht een wonderschone vrouw uit water en aarde te vormen en die naar de aarde te brengen. Toen het nieuwe wezen voltooid wa...

Lees verder
1916
2021-08-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Pandora

Pandora - 1) (Gr. de albedeelde), volgens een reeds bij Hesiodus meegedeelde sage, de naam der eerste vrouw op aarde. Toen Prometheus Zeus het vuur ontroofd had, beval deze aan Hephaestus, een vrouw te maken tot onheil der menschheid. De goden schonken daaraan de heerlijkste gaven. Aldus voorzien zond Zeus de vrouw, aan wie hij zelf nog de z.g. Doo...

Lees verder
1910
2021-08-04
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Pandōra

Pandōra - Πανδώρα, de eerste vrouw, door alle goden (vandaar de naam) met schoonheid, lieftalligheid en kunstvaardigheid begiftigd, had van Zeus een doos gekregen, waarin alle ongelukken opgesloten waren. Daarop liet hij haar door Hermes naar Epimētheus brengen, die haar tegen den raad van Promētheus ontving. Uit nieuwsg...

Lees verder
1898
2021-08-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Pandora

Pandora - v. (myth.) de eerste vrouw der aarde, wier naam, woordelijk, de albeschonkene beteekent; de goden schonken haar de heerlijkste gaven; Zeus echter de doos van Pandora, waarin allerlei onheilen voor de menschen besloten waren; toen haar echtgenoot Epimetheus deze opende vlogen alle onheilen eruit en verspreidden zich over de aarde, alleen d...

Lees verder
1864
2021-08-04
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

Pandora

Pandora - v. (fab.) meisje dat naar den hemel werd gevoerd; naam eener planeet; de doos van Pandora, doos die alle kwalen en rampen bevatte, welke door Pandora tegen Jupiters bevel werd geopend

Lees verder