2019-11-18

Loterij

Loterij, spel om prijzen, reeds bekend bij de Romeinen. De overheid heeft zich al vroeg van loterijen bediend om geld binnen te krijgen, meestal voor militaire of charitatieve doeleinden. De eerste overheidsloterij in de Nederlanden dateert van 1444. De Nederlandse term werd later in verscheidene talen overgenomen. De klassenloterij, waarbij een bepaald aantal loten en prijzen in series of klassen wordt verdeeld en de trekking per klasse plaatsvindt, blijkt van Nederlandse oorsprong te zijn. In...

2019-11-18

Loterij

Loterij - de loterij trekt: er wordt straf uitgedeeld. Wat heeft de loterij voor mij getrokken?: wat voor straf heb ik gekregen? Sedert ca. 1860-1885 bij de artillerie.

2019-11-18

loterij

loterij - Zelfstandignaamwoord 1. een schema waarbij door velen een kleine financiële inzet gedaan wordt, waaruit aan weinigen, door het lot bepaald, een grote som uitgekeerd wordt ♢ Hij had de loterij gewonnen en was op slag miljonair. Woordherkomst Naamwoord van handeling van loten met het achtervoegsel -erij Verwante begrippen verloting, gokken

2019-11-18

loterij

loterij - zelfstandig naamwoord uitspraak: lo-te-rij 1. met een lot meedingen naar prijzen ♢ we hebben 10.000 euro gewonnen in de Postcodeloterij Zelfstandig naamwoord: lo-te-rij de loterij de loterijen het loterijtje

2019-11-18

Loterij

Loterij v. (-en), kansspel (inz. onder staatstoezicht) de collecte der loterij; in de loterij spelen; — verloting; liefdadigheidsloterij, loterij, waarvan de opbrengst tot een liefdadig doel bestemd is; — het is eene loterij, men kan met geene zekerheid de uitkomst bepalen, op eene goede uitkomst rekenen examens zijn soms eene loterij.

2019-11-18

Loterij

Loterij (De) of de Telassenhtery is een opmerkelijk hazardspel, niet alleen omdat steeds velen daaraan deelnemen, maar ook omdat zij gewoonlijk onder het beheer van den Staat is gesteld. Zij kwam eerst tegen het einde der middeneeuwen in zwang en werd aanvankelijk, ook nog in de 16de eeuw, tot weldadige oogmerken of voor zaken van algemeen belang aangewend. De eerste loterij te Londen had plaats in 1569 en haar overschot was bestemd tot onderhoud der zeehavens, en 3 jaren later bragt men te Pari...

2019-11-18

Loterij

Loterij - Volgens art. 2 der Loterijwet van 6 Juni 1905, Stb. 171, gew. 19 Maart 1913, Stb. 106, is verboden: 1) een andere loterij aan te leggen of te houden dan de zoodanige tot het aanleggen en het houden waarvan de bij deze wet vereischte toestemming is verleend; 2) aandeelen in een loterij, tot het aanleggen en houden waarvan de bij deze wet vereischte toestemming niet is verleend, en aandeelen in een loterij, die buiten het rijk in Europa is aangelegd of wordt gehouden, te verkoopen, te ko...

2019-11-18

Loterij

Loterij - een bekend kansspel, dat in Engeland verboden is, maar in Duitschland, Nederland en elders onder leiding van de regeering toegelaten wordt. — Rönnberg, Das preuss. Gesetz betr. d. Losgesellschaften, d. Veräuszerung v. Inhaberpapieren m. Prämien u. d. Handel m. Lotterielosen. Wismar, Hinstorff. M 2.—.

2019-11-18

Loterij

Een loterij is een kansspel met loten, waaraan gewoonlijk door een groot aantal mensen tegelijk kan worden deelgenomen. Tegen betaling ontvangt men dan een lot, dat recht geeft op een kans om geldsommen of goederen, de z.g. prijzen, te winnen. De gezamenlijke waarde van de prijzen zal in den regel wel minder zijn dan de totale opbrengst der uitgegeven loten, want het doel der loterij is winst te maken. Deze loterijen kwamen eerst tegen het einde der Middeleeuwen in zwang en dienden aanvankelijk...

2019-11-18

loterij

loterij - Gokspelen waarbij prijzen worden uitgereikt aan de winnaars onder hen die hebben betaald om kans op een prijs te maken.

2019-11-18

Loterij

Voor de zedelijke geoorloofdheid, zie âžť Kansspel. L. in het Ned. recht. Art. 1 Loterijwet 1905 (Stbl. 171) bevat een juiste begripsomschrijving: elke gelegenheid, door iemand opengesteld om, tegen voldoening aan zekere voorwaarde, mede te dingen naar prijzen of premiën in geld of goed, uitgeloofd ten behoeve van de deelnemers, die als winners worden aangewezen door het lot of eenige andere kansbepaling, waarop zij geen overwegenden invloed kunnen oefenen, zulks, volgens een tweede lid, me...

2019-11-18

Loterij

Speculatie in de hoop een hoop te krijgen.