2020-02-29

Kapitaal

Kapitaal is één van de drie productiefactoren in de economie. Met kapitaal wordt in de meeste gevallen een geldsom bedoeld. Het kapitaal van een bedrijf is het totaal van alle kapitaalgoederen waarover dat bedrijf beschikt. Kapitaalgoederen worden ook wel productiegoederen bedoeld. Deze producten worden gebruikt om andere producten te maken. In veel gevallen is dit geld, want er is geld nodig om grondstoffen aan te schaffen of om werknemers te betalen. Zoals al gezegd, kapitaal wordt meestal i...

2020-02-29

kapitaal

kapitaal - De middelen waarmee de bezittingen van een bedrijf zijn gefinancierd.

2020-02-29

kapitaal

kapitaal - zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ka-pi-taal 1. grote hoeveelheid geld ♢ zij heeft een kapitaal in de loterij gewonnen 2. grote letter die je gebruikt aan het begin van een zin of bij namen ♢ aan het begin van deze zin staat géén kapitaal 1. behoorlijk groot of veel...

2020-02-29

kapitaal

Goederen voor voortzetting, uitbreiding of verbetering van de productie waarvoor langlopende investeringen vereist worden.

2020-02-29

Kapitaal

Vermogen dat een bank in staat stelt een faillissement te voorkomen (kernkapitaal) of de gevolgen ervan voor gewone schuldeisers te beperken (overig kapitaal).

2020-02-29

kapitaal

Kapitaal is een hoofdletter, i.t.t. een kleine letter, de onderkast.

2020-02-29

Kapitaal

De geproduceerde goederen en diensten die voor de productie van andere goederen en diensten gebruikt worden.

2020-02-29

kapitaal

kapitaal - Zelfstandignaamwoord 1. groot bedrag 2. rentegevend bezit, vermogen 3. (economie) fonds, benodigd voor een onderneming of zaak 4. (economie) de derde productiefactor naast natuur en arbeid, bestaande in de gezamenlijke productiemiddelen 5. de bezitters van de productiemiddelen, de kapitalisten 6. (economie) bedrag dat door de eigenaar(s) van een zaak is gestort kapitaal - Zelfstandignaamwoord 1. (typografie) hoofdletter, grote letter kapitaal - ...

2020-02-29

Kapitaal

De productiefactor die bestaat uit de grondstoffen en de duurzame productiemiddelen van de onderneming.

2020-02-29

Kapitaal

Kapitaal. De beantwoording van de vraag „wat is kapitaal?” verdient eene zeer naauwkeurige overweging. Het spraakgebruik in het dagelijksch leven lost haar vaak in anderen zin op, dan de mannen der staathuishoudkundige wetenschap. Aan Adam Smith, die nu ongeveer juist vóór eene eeuw zijn beroemd boek schreef: „Onderzoek naar den aard en den oorsprong van den rijkdom der volken”, komt de eer toe, dat hij ook over dit onderwerp een licht heeft verspreid, waarvoor alle duistere begripsver...

2020-02-29

Kapitaal

Kapitaal. - Dit woord heeft verschillende beteekenissen naar gelang van het verband, waarin het wordt gebruikt. Bij een schuldvordering verstaat men eronder de hoofdsom (capitalis pars debiti) in tegenstelling met de rente. Bij een vermogen die bestanddeelen welke bestemd zijn om inkomsten op te leveren (effecten, landerijen, enz.), althans in geld waardeerbare voordeelen (eigen huis, jachtterrein, enz.). Bij een bedrijf dus al hetgeen daarin is gestoken. In de boekhouding wordt het steeds in ge...

2020-02-29

Kapitaal

Kapitaal - in den uitgebreidsten staathuishoudkundigen zin: alles wat bestaat ten nutte van den mensch en voortgebracht wordt boven hetgeen voor het verbruik noodig is. In engeren zin en meer overeenkomstig het spraakgebruik: de voorraad van goederen, hetzij die bestaan in gronden, geld, gereedschappen of andere goederen, of wel in gezondheid en kracht, in vlijt, in kennis en verstand. Deze voorraad van goederen, die het kapitaal vormen, kan tot tallooze onderdeelen herleid worden, doch wordt ge...

2020-02-29

kapitaal

kapitaal - hoofdzakelijk, voornaamst ; „kapitale letters”: hoofdletters; „kapitale misdaad” : v., misdaad, waarop de doodstraf staat.

2020-02-29

Kapitaal

is (huiselijk gesproken) dat gedeelte van het inkomen, dat niet is verbruikt, maar dient tot verdere productie. Voor een particulier, voor ieder mens op zichzelf, is dus kapitaal, al datgene, wat hij niet opeet, of op andere wijze besteedt, maar wat hij bezuinigt, bespaart, apart legt, o.a. om daarmede aan zijn eigen onderneming of aan die van anderen, verder uitbreiding te geven, of wel de oprichting van nieuwe ondernemingen mogelijk te maken. Deze besparing noemt men kapitaalvorming. Iedereen,...

2020-02-29

kapitaal

kapitaal - Het totaal aan goederen en financiële bronnen die zijn gewijd aan de productie van andere goederen of het genereren van inkomen.

2020-02-29

Kapitaal

Een kapitaal bezit. — Komt onder de letters nog voor.

2020-02-29

Kapitaal

Bij de verwarrend vele en verschillende definities van K. dient in de eerste plaats onderscheid te worden gemaakt tusschen K. in de maatschappelijke en in de persoonlijke beteekenis. Maatschappelijk wordt K. veelal vereenzelvigd met de gezamenlijke productiemiddelen („kapitaalgoederen”). Volgens één van de meest gebruikelijke definities: geproduceerde productiemiddelen, wordt de grond uitgeschakeld, daar hierbij in verband met het feit dat de grond eeuwig is, doch niet...

2020-02-29

Kapitaal

Het begrip kapitaal heeft 3 verschillende betekenissen: 1. kapitaal - o. (...talen), hoofdsom, inlegsom, zekere geldsom: kapitaal en interest; — een kapitaal uitzetten, beleggen, op rente zetten; — een dood kapitaal, dat geen rente oplevert; — vermogen, saldo tusschen bezitting en schuld: een man van kapitaal, een vermogend man; — hij heeft zijn heele kapitaal in die zaak gestoken, al zijn geld; — van zijn kapitaal teren, zijn vermogen verteren KAPITAALTJE, o....