Wat is de betekenis van Jaarrekening?

2023-09-27
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

jaarrekening

jaarrekening - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) een jaarlijks overzicht van ontvangsten en uitgaven van een bedrijf over een heel boekjaar 2. rekening die over een heel jaar loopt Woordherkomst samenstelling van jaar en rekening

2023-09-27
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

jaarrekening

jaarrekening - zelfstandig naamwoord uitspraak: jaar-re-ke-ning 1. overzicht van inkomsten en uitgaven van het bedrijf ♢ in maart is de jaarrekening over 2004 klaar Zelfstandig naamwoord: jaar-re-ke-ning de jaarreken...

Direct toegang tot alle 17 resultaten over Jaarrekening?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-27
Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Jaarrekening

Een jaarrekening is een rapport waarin de financiële ontwikkelingen en de huidige financiële situatie van een onderneming is weergegeven. Iedere onderneming in Nederland die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, is verplicht ieder jaar een jaarrekening openbaar te maken. Iedere onderneming in Nederland dient ieder jaar een rapport uit te bre...

2023-09-27
Basisboek Bedrijfseconomie

Drs. Wim Koetzier & Drs. Rien Brouwers (2015)

Jaarrekening

Balans, resultatenrekening en een toelichting op beide stukken.

2023-09-27
Corporate Finance lexicon

Boer & Croon (2007)

Jaarrekening

De jaarrekening is een door de directie van een vennootschap op te stellen rapport bevattende de balans, de verlies- en winstrekening met de vereiste toelichtingen en accountantsverklaring, dat door de algemene vergadering moet worden vastgesteld. Besloten Vennootschappen met een balanstotaal van maximaal €17.5 miljoen en een netto omzet van maxima...

2023-09-27
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Jaarrekening

Financiële verantwoording van de directie van een bedrijf over het afgelopen jaar. In de jaarafrekening zijn de inkomsten, de uitgaven en de winst terug te vinden, evenals een verslag van de directie met betrekking tot de gestelde doelen en de gevolgde strategie.

2023-09-27
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

André Heezen (2005)

Jaarrekening

Balans en resultatenrekening (winst- en verliesrekening) met toelichtingen.

2023-09-27
Financieel woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

jaarrekening

jaarrekening - Officiële wettelijke naam voor het geheel van de balans, de verlies- en winstrekening, het kasstroomoverzicht en de toelichting op deze onderdelen. Maakt deel uit van het jaarverslag van een onderneming.

2023-09-27
Nima marketing lexicon

NIMA (1993)

Jaarrekening

Het Nieuw Burgerlijk Wetboek (titel 9) verstaat onder een jaarrekening de balans, de winst-en-verliesrekening en de toelichting.

2023-09-27
PR Begrippen Begrepen

PR Begrippen Begrepen (1992)

Jaarrekening

Een jaarrekening is een onderdeel van het financieel jaarverslag, bestaande uit de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting op de cijfers.

2023-09-27
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Prof. mr. C.J Loonstra (1992)

jaarrekening

Overzicht van balans, verlies- en winstrekening en een toelichting daarop. Het moet worden gepubliceerd. De mate waarin hangt af van de grootte van de onderneming.

2023-09-27
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Jaarrekening

Een wettelijk verplicht onderdeel van het jaarrapport. De balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting op deze stukken.

2023-09-27
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Stichting Archief Publicaties (1983)

Jaarrekening

Een jaarrekening is een geschrift, houdende de balans en de winst- en verliesrekening, alsmede een toelichting daarop. De jaarrekening wordt opgemaakt om een juist inzicht te verkrijgen omtrent het vermogen en het resultaat van een onderneming. De periode genoemd bij de rekening onder 54a. kan geheel willekeurig gekozen worden. Bij de jaarrekening...

2023-09-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Jaarrekening

v. (-en), rekening: die over een geheel jaar loopt: op jaarrekening kopen, verkopen, zodat men pas aan het einde van het jaar betaalt of ontvangt.

2023-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

jaarrekening

v. (-en), balans en winsten verliesrekening, met als bijlage de toelichting op deze stukken; onderdeel van het →jaarverslag van een vennootschap. (e) Bij een bedrijf bestaat de jaarrekening uit de →balans en de →winsten verliesrekening, vergezeld van een toelichting. Deze stukken worden opgesteld door het bestuur, enerzijds voor inte...

2023-09-27
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Jaarrekening

Jaarrekening - rekening van hetgeen in een jaar gekocht en geleverd is. In den boekhandel is levering op jaarrekening vrij algemeen gebruikelijk.

2023-09-27
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Jaarrekening

JAARREKENING, v. (-en), rekening die over een geheel jaar loopt: op jaarrekening koopen, verkoopen, zoodat men pas aan het einde van het jaar betaalt of ontvangt; ...RING, m. (-en), (bij den houtgroei), zie jaarkring; ...SCHRIFT, o. (-en), vermelding van de gebeurtenissen inzeker jaar voorgevallen; jaarboeken; — (Zuidn.) jaardicht; ...SEIZO...