2020-02-19

Jaarrekening

Een jaarrekening is een rapport waarin de financiële ontwikkelingen en de huidige financiële situatie van een onderneming is weergegeven. Iedere onderneming in Nederland die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, is verplicht ieder jaar een jaarrekening openbaar te maken. Iedere onderneming in Nederland dient ieder jaar een rapport uit te brengen over de financiële situatie van de onderneming. Dit wordt de jaarrekening genoemd. Hierin staat niet alleen een overzicht van alle bezittingen...

2020-02-19

jaarrekening

jaarrekening - Officiële wettelijke naam voor het geheel van de balans, de verlies- en winstrekening, het kasstroomoverzicht en de toelichting op deze onderdelen. Maakt deel uit van het jaarverslag van een onderneming.

2020-02-19

Jaarrekening

De jaarrekening is een door de directie van een vennootschap op te stellen rapport bevattende de balans, de verlies- en winstrekening met de vereiste toelichtingen en accountantsverklaring, dat door de algemene vergadering moet worden vastgesteld. Besloten Vennootschappen met een balanstotaal van maximaal €17.5 miljoen en een netto omzet van maximaal €35 miljoen (was €29 miljoen) mogen over het boekjaar 2006 een verkorte balans en een vereenvoudigde V&W opstellen (en deponeren bij de K...

2020-02-19

Jaarrekening

Een jaarrekening is een onderdeel van het financieel jaarverslag, bestaande uit de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting op de cijfers.

2020-02-19

Jaarrekening

Balans, resultatenrekening en een toelichting op beide stukken.

2020-02-19

Jaarrekening

Balans en resultatenrekening (winst- en verliesrekening) met toelichtingen.

2020-02-19

Jaarrekening

Een wettelijk verplicht onderdeel van het jaarrapport. De balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting op deze stukken.

2020-02-19

jaarrekening

Overzicht van balans, verlies- en winstrekening en een toelichting daarop. Het moet worden gepubliceerd. De mate waarin hangt af van de grootte van de onderneming.

2020-02-19

Jaarrekening

Een jaarrekening is een geschrift, houdende de balans en de winst- en verliesrekening, alsmede een toelichting daarop. De jaarrekening wordt opgemaakt om een juist inzicht te verkrijgen omtrent het vermogen en het resultaat van een onderneming. De periode genoemd bij de rekening onder 54a. kan geheel willekeurig gekozen worden. Bij de jaarrekening echter is de looptijd steeds gelijk aan het boekjaar van de onderneming. Uitzonderingen hierop vormen bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een eers...

2020-02-19

jaarrekening

jaarrekening - zelfstandig naamwoord uitspraak: jaar-re-ke-ning 1. overzicht van inkomsten en uitgaven van het bedrijf ♢ in maart is de jaarrekening over 2004 klaar Zelfstandig naamwoord: jaar-re-ke-ning de jaarrekening de jaarrekeningen

2020-02-19

jaarrekening

jaarrekening - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) een jaarlijks overzicht van ontvangsten en uitgaven van een bedrijf over een heel boekjaar 2. rekening die over een heel jaar loopt Woordherkomst samenstelling van jaar en rekening

2020-02-19

Jaarrekening

JAARREKENING, v. (-en), rekening die over een geheel jaar loopt: op jaarrekening koopen, verkoopen, zoodat men pas aan het einde van het jaar betaalt of ontvangt; ...RING, m. (-en), (bij den houtgroei), zie jaarkring; ...SCHRIFT, o. (-en), vermelding van de gebeurtenissen inzeker jaar voorgevallen; jaarboeken; — (Zuidn.) jaardicht; ...SEIZOEN, o. (-en), jaargetijde; ...SLEUTEL,m. (tijdr.) (w.g.) epacta: getal, dat aantoont, hoeveel dagen de laatste nieuwe maan vóór het begin van het jaar oud...

2020-02-19

Jaarrekening

Jaarrekening - rekening van hetgeen in een jaar gekocht en geleverd is. In den boekhandel is levering op jaarrekening vrij algemeen gebruikelijk.