Wat is de betekenis van Intuïtie?

2022
2023-01-31
Jules Grandgagnage

Schrijver, vertaler

Intuïtie

Intuïtie is het vermogen tot het bereiken van directe kennis of inzicht, zonder evident gebruik van de rede. Het vermeerderen van kennis gaat dus zonder observatie van nieuwe feiten of deductie via al bekende gegevens. Het gaat steeds om een (uit geestelijke aanschouwing voortvloeiend) onmiddel...

Lees verder
2022
2023-01-31
De nieuwe Spelerij

Coaching & training

Intuïtie

is het vermogen van iemand om op basis van hun gevoel of instinct te beslissen of te handelen, zonder expliciete redenen of logica.

2021
2023-01-31
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Intuïtie

Intuïtie is iets weten op gevoel, een functie waar elk mens mee geboren wordt. Intuïtie betekent letterlijk in het Latijn ‘innerlijk weten’. Intuïtie wordt vaak omschreven als iets weten zonder er over na te denken. Alsof men al weet wat hem of haar te wachten staat. Intuïtie wordt ook vaak gezien als het zesde zintuig, een onverklaarbaar gevoel. I...

Lees verder
2019
2023-01-31
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

intuïtie

intuïtie - Zelfstandignaamwoord 1. direct inzicht zonder nadenken (of waarnemen) Woordherkomst Naamwoord van handeling van intueren met het achtervoegsel -tie met het invoegsel -i- afgeleid van het Franse intuition of daarvoor van het Latijnse 'intuitio'

Lees verder
2018
2023-01-31
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

intuïtie

intuïtie - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-tu-wiet-sie 1. het gevoelsmatig weten, zonder erover te hoeven nadenken ♢ mijn intuïtie zegt me dat er meer aan de hand is Zelfstandig naamwoord: in-tu-wiet-sie de intuï...

Lees verder
2017
2023-01-31
Wiki

Samenvattingen van Wikipedia artikelen.

Intuïtie

Bij de theosofie leert men dat de intuïtie een hoger aspect is van het denkvermogen dat een zintuig is voor gedachten van edele aard. Na de ervaring van een intuïtie kan men met het verstand een rationele duiding geven van het inzicht dat verkregen is. Zo liet onderzoek van onder anderen Chris Chabris zien dat ervaren schakers hebben geleerd groep...

Lees verder
2017
2023-01-31
Henk van Oort

Lexicon antroposofie

Intuïtie

Derde stadium van inwijding, gerelateerd aan de wil en aan de stofwisseling. De wezens achter het scheppingsproces worden door de ingewijde waargenomen. De waarnemer ervaart de eigen voorafgaande incarnaties en bevindt zich in het werkingsgebied van de eerste hiërarchie.

2007
2023-01-31
Pim van Lommel

Eindeloos bewustzijn

Intuïtie

Het ervaren van controleerbaar juiste informatie over gebeurtenissen of personen, ook op grote afstand, of over toekomstige gebeurtenissen, waarvan kan worden aangetoond dat deze informatie niet via de zintuigen of vanuit het geheugen kan zijn verkregen. Het is een uiting van non-lokaal bewustzijn, een vorm van ‘direct weten’, zonder da...

Lees verder
2007
2023-01-31
Organisatie en Management

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie & Management

Intuïtie

De kennis die is verkregen zonder logisch denken.

2002
2023-01-31
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

intuïtie

Intuïtie is in het algemeen, het onbewust gebruikmaken van aanwezige kennis of ervaring om tot handelen te komen; in drama: onmiddellijk begrip vanuit gevoel of ingeving, eventueel zonder rationele onderbouwing.

2001
2023-01-31
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Intuïtie

In drama: onmiddellijk begrip vanuit gevoel of ingeving, eventueel zonder rationele onderbouwing. Het onbewust gebruikmaken van aanwezige kennis of ervaring om tot handelen te komen. Literatuur

Lees verder
1998
2023-01-31
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

intuïtie

Gave om in bepaalde situaties het juiste bod te doen of de juiste kaart te spelen. Zie ook: kaartgevoel; table presence

Lees verder
1994
2023-01-31
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Intuïtie

[Lat. intuitus= aanblik, van intueri = naar iets zien; intuitus sum = ik heb beschouwd] innerlijke onmiddellijke aanschouwing van een zaak of waarheid zonder redenerend denken doch als bij ingeving.

1992
2023-01-31
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Intuitie

In het algemeen een directe relatie tussen de menselijke geest en een of ander object, analoog aan de relatie (zoals het argeloze gezonde verstand zich die voorstelt) tussen onszelf en iets dat we duidelijk en bij helder licht zien. De Franse filosoof Bergson stelt de intuitie, als middel om de werkelijkheid zoals zij op zichzelf is te leren kennen...

Lees verder
1990
2023-01-31
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

intuïtie

intuïtie - Het hebben van directe kennis of zekerheid zonder beredenering of deductie.

1981
2023-01-31
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Intuïtie

een term die in de psychologie nauwelijks bruikbaar is. In de omgangstaal verstaat men eronder: een snel en juist oordeel of inzicht, dat men niet of niet geheel kan verantwoorden. Kunstenaars en mystici (zie mystiek) beschikken over een rijk intuïtief leven.

Lees verder
1981
2023-01-31
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Intuïtie

is de rechtstreeks uit het innerlijk opwellende kennis en de daaruit getrokken conclusies; gaat niet gepaard met analyserend denken. I. komt voort uit genialiteit, uit de aangeboren begaafdheid en is van belang voor de kunstzinnige schepping. Ook in de geneeskunst speelt ze een belangrijke rol.

Lees verder
1976
2023-01-31
Yoga lexicon

Verklarend handwoordenboek

INTUÏTIE

Jung noemt i., naast gewaarwording, één van de twee irrationele functies, omdat zij, zonder zich van de ratio te bedienen, niet met oordelen maar met loutere waarnemingen werken en niet ergens waarde of betekenis aan toekennen. De i. is het vermogen van een onbewuste 'innerlijke waarneming', waardoor mogelijkheden in de werk...

Lees verder
1973
2023-01-31
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

intuïtie

[→Lat. intueri, zien], v. (-s), onberedeneerde, onmiddellijke kennis van de werkelijkheid. (e) In de intuïtie wordt het voorwerp rechtstreeks aanschouwd. Men onderscheidt natuurlijke of zinnelijke intuïtie, waarbij het voorwerp een zintuiglijk gegeven is, en een intellectuele intuïtie, die dus nietsensibele voorwerpen zou betref...

Lees verder
1955
2023-01-31
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Intuïtie

een op innerlijke aanschouwing berustend inzicht, onmiddellijke overtuiging of een weten, niet berustend op begrip of redenering,