Synoniemen van Inductie

klankverandering, ontlokking, teweegbrenging, veroorzaking, beïnvloeding, inboezeming, inwerking, klinkerverandering
2019-08-26

Inductie

In de ruimste zin opgevat noemen we ieder rationeel proces inductief waarbij uit premissen over enkele zaken van een bepaalde soort een conclusie wordt getrokken over enkele of alle overige zaken van die soort. Een redenering is inductief in enge of strikte zin (de rest van dit artikel zal zich hiertoe beperken) als men meent een dergelijke conclusie uit dergelijke premissen direct, in één stap, te kunnen trekken. Als deze stap bestaat in de bewering ‘sommige a's (of alle waargenomen a’s)...

Lees verder
2019-08-26

Inductie

De theorievorming is voor een belangrijk deel een afgeleide van opgedane ervaringen en feiten uit de praktijk.

2019-08-26

inductie

inductie - Het doen ontstaan van een nieuw gedragselement in de ontogenie van een individu door de invloed van een genetische of een omgevingsfactor. Een voorbeeld is het voorkomen van een voorkeur door een inprentingsproces.

2019-08-26

Inductie

Inductie - van het bijzondere naar het algemene.

2019-08-26

inductie

inductie - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) opwekking, teweegbrenging, beïnvloeding 2. (biologie) opwekking van een ontwikkeling in een organisme of weefsel door beïnvloeding door een ander deel 3. (psychologie) beïnvloeding door iemand met een geestelijke stoornis van mensen uit zijn omgeving 4. (filosofie) het redeneren waarbij men de afwijking als uitgangspunt neemt en daaruit de algemene regel probeert af te leiden 5. (wiskunde) een bewijsvoering door de systematiek van enk...

Lees verder
2019-08-26

Inductie

Inductie, Van deze spreekt men in de eerste plaats: Op het gebied der logica of redeneerkunde. Hier noemt men haar de methode, volgens welke men een kenmerk, hetwelk men bij een groot aantal voorwerpen van dezelfde soort gevonden heeft, bij alle voorwerpen van diezelfde soort onderstelt. Zij is derhalve een besluit van het bijzondere tot het algemeene. Terwijl de gestreng logische besluiten — de eigenlijke syllogismen, die van het algemeene tot het hieraan ondergeschikte bijzondere gaan — al...

Lees verder
2019-08-26

Inductie

INDUCTIE, v. (-s, ...tiën), aanleiding; — gevolgtrekking, besluit van het bijzondere tot het algemeene (in tegenoverst. met deductie), —(nat.) opwekking van een secundairen electrischen stroom.

2019-08-26

Inductie

Inductie - 1) Wanneer het magnetisch veld, waarin een stroomgeleider geplaatst is, een verandering ondergaat, wordt er in dien geleider in ’t algemeen een electrische stroom opgewekt. Dit verschijnsel, door Faraday ontdekt in 1831, draagt den naam i.; aanvankelijk werd er onderscheid gemaakt tusschen Volta-i. en magneet-i., al naarmate de verandering van het magnetische veld veroorzaakt werd door beweging van een electrischen stroom of van een magneet. Een reeds in 1824 door Arago ontdekt vers...

Lees verder
2019-08-26

inductie

inductie, - v., verbinding door gevolgtrekkingen ; opklimming van de oorzaak tot het gevolg, van het bijzondere tot het algemeene; het laten gaan van den electrischen stroom door een draad; „een inductiestroom”: is een electrische bij stroom, welke opgewekt wordt door een electrischen stroom in een naburige geleiding.

2019-08-26

inductie

inductie - (inductiën), aanleiding; gevolgtrekking; besluit; slotsom; (nat.) opwekking van electrische spanning enz

2019-08-26

Inductie

betekent letterlijk inbrenging of invoering. In de wijsbegeerte wordt met inductie bedoeld de bewijsvoering, die, van het bizondere geval uitgaande, tot een algemeen geldende wet besluit, door vergelijking van vele bizondere gevallen. Het moet dan blijken, dat op alle bizondere gevallen de algemene regel toepasselijk is. Dit klinkt een beetje geleerd, maar door een voorbeeld zal het je wel duidelijk worden:Toen James Watt, de bekende uitvinder van de stoommachine, het deksel van zijn moeders wat...

Lees verder
2019-08-26

Inductie

(Epagoge, de Gr. door Aristoteles gebruikte term), 1° (philos.) de denkvoortgang, waarbij uit het bijzondere tot het algemeene besloten wordt. Er zijn twee vormen. De volledige i. heeft tot praemissen twee feitelijkheidsoordeelen, waarvan het eerste een aantal gevallen van een zelfde karakter opsomt en het tweede vaststelt, dat hier alle gevallen met dit karakter vermeld zijn. De conclusie is een collectief algemeen oordeel en spreekt niet meer dan een feitelijkheid uit. De wetenschappelijke...

Lees verder