Synoniemen van Getal

2019-11-20

Getal

Een getal is een aanduiding van een hoeveelheid, die zowel in wiskunde als in taalkunde gebruikt kan worden. Een getal is niet hetzelfde als een nummer, omdat een nummer geen hoeveelheid aanduidt. Getallen kunnen in woorden en symbolen worden geschreven, zoals '36' in symbolen, maar 'zesendertig' in woorden. De Romeinen schreven getallen vroeger in letters: I = 1, V = 5, X = 10. Dit is nu nog wel eens te zien op bijvoorbeeld kerkklokken en op gebouwen om het bouwjaar uit te drukken. In de taalk...

2019-11-20

getal

Een getal is de aanduiding van een hoeveelheid. Een getal kan worden weergegeven in woorden of in symbolen (cijfers).

2019-11-20

Getal

Het getal van het beest, het getal 666, verbonden aan het beest, de antichrist, uit de Openbaringen; algemener: het op ondergang en onheil wijzend getal, het ongeluksgetal 666. Het ongeluksgetal bij uitstek, het getal van het beest, wordt genoemd in Openbaring 13:18, in een raadselachtige uitspraak: ‘Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig’ (NBV). Deze woorden volgen o...

2019-11-20

Getal

Het grammaticale getal (of: numerus) heeft betrekking op het onderscheid tussen enkelvoud en meervoud. Dit onderscheid wordt zowel bij zelfstandige naamwoorden (jongen - jongens, vrouw - vrouwen) en voornaamwoorden (ik - wij) als bij werkwoorden ((ik) ga - (wij) gaan) gemaakt.

2019-11-20

getal

getal - Zelfstandignaamwoord 1. (wiskunde) abstracte weergave van een hoeveelheid m.b.v. cijfers en eventueel een komma en een punt Tien is een even getal en elf een oneven. in plaats van ééenveertig en een half schrijven we liever het getal 41,5 2. (taalkunde) vorm van een woord die aangeeft of er sprake is van één of meer eenheden Verwante begrippen aantal, cijfer, nummer,...

2019-11-20

Getal

Getal - (wisk.). Uitgaande van het intuïtiefaanwezige begrip„tellen”: éen, éenen éenis twee,twee en éenis drie,.... verkrijgt men de z.g. rij dernatuurlijke getallen 1, 2, 3, 4, Ter bekorting stelt men deze getallen voor door afzonder-lijke teekens, „cijfers”. Dank zij de regelmaatvan het tellen kan men zich echter beperkentot een kleine reeks cijfers, door van elk getal, dateen zeker aangenomen getal (grondtal) te bovengaat, dat grondtal af te trekken, en wel zoo dik-wijls, totdat...

2019-11-20

getal

getal - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-tal 1. nummer van een of meer cijfers ♢ noem een getal onder de tien 1. in groten getale kwamen de mensen erop af [er kwamen veel mensen] 2. cijfer of combinatie van cijfers waarmee je een aantal of hoeveelheid aangeeft ♢ er zat...

2019-11-20

Getal

GETAL, o. (-len), eene hoeveelheid, aantal: het getal der aanwezigen was zeer groot; drieduizend voetknechten boven het gewone getal; de gasten waren slechts drie in getal; — zij kwamen in groot en getale, in groot aantal; — het getal van Judas, het getal dertien — ten getale van vijf, vijf In aantal; bij getale tegen 20% korting, bij twaalftallen, twintigtallen enz. worden (de boeken) met 20% korting geleverd; — (rekenk.) een benoemd, een concreet getal, eene hoeveelheid wier samenstel...

2019-11-20

Getal

Getal (Een) is de naam eener hoeveelheid: de eenheid wordt niet onder de getallen gerekend. Om getallen zamen te stellen, gebruikt men cijfers. Deze ontleenen hunne waarde aan de plaats, die zij innemen, weshalve men ter aanduiding van de ledige plaatsen de nul gebruikt. Men heeft geheele, gebrokene en zamengestelde getallen, wortelgrootheden, benoemde en onbenoemde getallen enz.

2019-11-20

Getal

zie Aantal.

2019-11-20

getal

getal - Te gebruiken voor de abstracte eenheden die bij een wiskundig systeem horen en onderhevig zijn aan gespecificeerde wetten van opeenvolging, vermeerdering en andere functies. Gebruik 'cijfers' voor geschreven of gedrukte karakters die eenheden in een numerieke volgorde aanduiden.

2019-11-20

Getal

Getal - 1° Wisk. Onder een stelsel van g. verstaat men een stelsel van ➝ grootheden, waarvoor zich de 4 hoofdbewerkingen laten invoeren, zoodanig dat de uitkomst van elke op twee g. toegepaste bewerking steeds weer een g. van het stelsel is; bovendien moeten die g. zich met behulp van een eindig of onbegrensd aantal teekens laten voorstellen. Men onderscheidt: positieve geheele of natuurlijke g. (1, 2, 3, enz.); het getal nul; negatieve geheele g. (—1, —2, —3, enz.); gehe...