2020-01-29

Gedogen

Gedogen is het dulden, verdragen of veroorloven van iets. Meestal gaat het om iets dat wettelijk eigenlijk niet mag. Er wordt ook wel gesproken van een gedoogbeleid als de overheid overtredingen van wettelijke voorschriften oogluikend toestaat. Een voorbeeld van gedogen is de Opiumwet die in Nederland geldt. In deze wet staat dat de verkoop van softdrugs is verboden. Toch heeft de overheid besloten dat de politie en justitie de coffeeshops niet behoeft te vervolgen, zolang deze zich aan bepaalde...

2020-01-29

gedogen

gedogen - regelmatig werkwoord uitspraak: ge-do-gen 1. ermee instemmen, zeggen dat het mag ♢ ik vind het niet leuk dat mijn dochter rookt, maar ik gedoog het 2. niet optreden tegen iets wat eigenlijk onwettig is ♢ er staat een fikse boete op onnodig toeteren, maar meestal gedoogt de politie dat Regelmatig werkwoord: ge-d...

2020-01-29

gedogen

gedogen - Werkwoord 1. (ov) afzien van bestraffende of ondermijnende maatregelen De vraag is hoe lang het minderheidskabinet gedoogd gaat worden. Woordherkomst afgeleid van dogen met het voorvoegsel ge- Verwante begrippen dulden, permitteren, toelaten, toestaan, vergunnen, veroorloven

2017-05-05

Gedogen, drugs, euthanasie, abortus

Van Dale omschrijft gedogen als ‘dulden’. Het wordt vaak een typisch Nederlands verschijnsel genoemd. Wie gedoogt is weliswaar ergens tegen, maar staat het verschijnsel toch openlijk toe met als reden dat het verbieden ervan een nog schadelijker effect heeft. Wie fervent tegenstander van drugs is kan toch drugs gedogen in het besef dat het verbieden van drugs de gebruikers (‘het gebruik is tóch niet tegen te houden’) in de criminaliteit drijft, dus nog grotere schade oplevert. Gedogen h...

2017-09-07

Tolerantie

Tolerantie - het gedogen van gedrag dat je afkeurt.

2017-12-05

Gedoogverplichting Wet geluidhinder

Een Gedoogverplichting Wet Geluidhinder is een gedoogplicht om geluidmetingen te gedogen

2017-12-05

Gedoogplicht

Een gedoogplicht is de plicht om werken van algemeen belang te gedogen, zo nodig tegen een schadevergoeding.

2017-05-03

Consensus

Onder meer afkomstig uit de theologie (het gemeenschappelijk gevoelen) en uit het Romeinse recht (wilsovereenstemming, toestemming tot de handeling van een ander). Verwant begrip: gedogen.

2017-12-05

Gedoogplicht ex. hoofdstuk 5 Telecommunicatiewet

Een Gedoogplicht Ex. Hoofdstuk 5 Telecommunicatiewet is een gedoogplicht op grond waarvan de rechthebbende op of de beheerder van openbare gronden verplicht is te gedogen dat ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk kabels in en op deze gronden worden aangelegd, instandgehouden of opgeruimd

2017-06-08

Gedoogsteun

door een oppositiepartij gegeven steun aan een kabinet, waarbij dit laatste wel kritisch gevolgd wordt, maar waarbij op kritische momenten wordt afgezien van een motie van wantrouwen. Het werkwoord gedogen, een versterkte vorm van het al lang in onbruik geraakte dogen ‘verdragen, verduren’, dook rond 1973 op in het politieke jargon. De PvdA was als grootste partij uit de verkiezingen gekomen maar had geen meerderheid in de Kamer. Formateur Jaap Burger drong er toen bij de oppositie op aan da...

2017-03-31

Gedoogsteun

Gedoogsteun - het voorwaardelijk steunen van het kabinet door een partij die geen deel uitmaakt van dit kabinet. Gedogen = dulden, zich niet verzetten tegen. Dergelijke steun kan bijv. gebeuren door geen motie van wantrouwen in te dienen. Het minderheidskabinet zal wel kritisch gevolgd worden door deze partij.

2017-12-05

Vervallen privaatrechtelijke belemmering

Vervallen privaatrechtelijke belemmering is het vervallen van een privaatrechtelijke belemmering door het opheffen van de verplichting aan rechthebbende te gedogen dat duurzaam of tijdelijk gebruik wordt gemaakt van diens onroerende zaken ten behoeve van het aanleggen, veranderen of in stand houden van een Openbaar werk.

2017-12-05

Gedoogplicht op basis van Grondwaterwet

Een gedoogplicht op basis van de Grondwaterwet is een gedoogplicht door Gedeputeerde Staten opgelegd aan rechthebbenden, op grond waarvan zij het verrichten van een onderzoek ter plaatse, zomede het aanbrengen, het aanwezig zijn, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van de voor dat onderzoek nodige middelen, moeten gedogen

2017-06-15

Nimby

Nimby - (Eng. not in my backyard ‘niet in mijn achtertuin’), protectionistisch gedrag dat vertoond wordt wanneer de eigen belangen in het geding zijn. Bijvoorbeeld: het niet gedogen van kerncentrales, tippelzones, snelwegen, een afvalverbrandingsinstallatie, een stortplaats e.d. in de eigen directe omgeving. Ook iemand die een dergelijk gedrag vertoont wordt een nimby genoemd. Informeel. De Tweede Kamer is zonder al te veel problemen akkoord gegaan met de zogenaamde Nimby-wet. Daardoor kunne...

2017-12-05

Gedoogplicht Ontgrondingenwet

Een Gedoogplicht Ontgrondingenwet is een gedoogplicht opgelegd door de Minister om daar waar hij onderzoek ter plaatse nodig oordeelt, rechthebbenden ten aanzien van gronden of wateren de verplichting op te leggen het verrichten van dat onderzoek, alsmede het aanbrengen, het aanwezig zijn, het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van de voor dat onderzoek nodige middelen te gedogen.

2018-08-17

gedoogzone

Ambtelijke term voor een stadswijk waarin prostituees rondhangen. Sinds eind jaren zeventig (van de twintigste eeuw) duiken allerlei samenstellingen op met gedoog (van het werkwoord ‘gedogen’: tolereren wat officieel verboden is). Het komt erop neer dat de overheid de wet niet kan handhaven en zich als het ware eventjes omdraait. De hoofdreden is de problematiek beheersbaar houden. Bij ‘gedoogzone’, een vrij onschuldig klinkend woord, wordt nergens gerept over prostitutie, een toch wel g...

2017-12-05

Oplegging privaatrechtelijke belemmering

Oplegging privaatrechtelijke belemmering is het opleggen van de verplichting aan rechthebbende te gedogen dat duurzaam of tijdelijk gebruik wordt gemaakt van diens onroerende zaken ten behoeve van het aanleggen, veranderen of in stand houden van een Openbaar werk, indien naar het oordeel van de Minister de belangen redelijkerwijs onteigening niet vorderen en in het gebruik van de onroerende zaken niet meer belemmering wordt gebracht, dan redelijkerwijs voor de verandering of de overbrenging en v...

2017-11-14

gedoog

gedoog - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van gedogen ♢ Ik gedoog 2. gebiedende wijs van gedogen gedoog! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van gedogen gedoog je?

2017-11-14

gedoging

gedoging - Zelfstandignaamwoord 1. het gedogen Woordherkomst Naamwoord van handeling van gedogen met het achtervoegsel -ing

2017-11-14

gedoogt

gedoogt - Werkwoord 1. tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van gedogen ♢ Jij gedoogt 2. derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van gedogen ♢ Hij gedoogt 3. verouderde gebiedende wijs meervoud van gedogen gedoogt!