Wat is de betekenis van Evolutie?

2020
2020-11-24
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Evolutie

De evolutie is de geleidelijke ontwikkeling waarbij uit eenvoudige soorten steeds ingewikkelder soorten of nieuwe soorten ontstaan. De evolutie is een geleidelijke vorming of omvorming die zich in de loop van de jaren afspeelt. Het totaal aan verandering in de kenmerken van organismen of populaties van generatie op generatie die zijn ontwikkeld, wo...

Lees verder
2019
2020-11-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

evolutie

evolutie - Zelfstandignaamwoord 1. ontwikkeling, verandering 2. (biologie) de geleidelijke verandering door de tijd van soorten organismen Woordherkomst Naamwoord van handeling van evolueren met het achtervoegsel -tie afgeleid van het Franse évolution of daarvoor van het Latijnse 'evolutio' Antoniemen involutie, revol...

Lees verder
2018
2020-11-24
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

evolutie

evolutie - zelfstandig naamwoord uitspraak: e-vo-luut-sie 1. verandering die geleidelijk plaatsvindt ♢ volgens de leer van de evolutie stamt de mens van de apen af Zelfstandig naamwoord: e-vo-luut-sie de evolutie...

Lees verder
2017
2020-11-24
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

evolutie

evolutie - van gedrag, fylogenetische ontwikkeling van het gedrag tijdens de ontstaansgeschiedenis van de soorten. In de loop der tijden zijn gedragselementen uit andere ontstaan. De studie hiervan is de vierde biologische vraagstelling van de ethologie, vooral de wijze waarop de natuurlijke selectie greep heeft gehad op de alternatieve vormen van...

Lees verder
2017
2020-11-24
Henk van Oort

Lexicon antroposofie

Evolutie

De evolutietheorie zoals beschreven door Charles Darwin (1809–1882) wordt door Rudolf Steiner gezien als de (op zichzelf juiste) helft van de totale werkelijkheid. Steiner richt in zijn spirituele kosmologie de blik op de ordenende principes die van geestelijke aard zijn. Darwin heeft grondig de sporen bestudeerd die een wagen in een zandweg heeft...

Lees verder
2004
2020-11-24
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Evolutie

De geleidelijke ontwikkeling van levensvormen op aarde.

2004
2020-11-24
Medische Basiskennis

Begrippenlijst Medische Basiskennis

Evolutie

Het proces van de ontwikkeling van organismen gedreven door mutaties (van genen) en gericht door natuurlijke selectie (levensvatbaarheid in heersende omstandigheden).

1990
2020-11-24
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

evolutie

evolutie - Te gebruiken voor de geleidelijke ontwikkeling, van generatie op generatie, van levende organismen, van eenvoudige tot complexere vormen, vooral als gesteld in de theorie van Darwin of in alternatieven of wijzigingen hiervan.

1976
2020-11-24
Yoga lexicon

Verklarend handwoordenboek

EVOLUTIE

Een term, die geen betrekkingen onderhoudt met moderne theorieën betreffende E., daar het theorieën zijn die óf fysiologisch zijn van aard óf materialistisch. De oude wijzen zeiden: 'Er bestaat geen diepere kennis dan Samkhya en er bestaat geen machtiger vermogen dan Yoga.' De werkelijke E. speelt zich af in het in...

Lees verder
1974
2020-11-24
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

evolutie

(L., evolutio = ontwikkeling), ontstaan van meer ingewikkeld gebouwde organismen uit meer eenvoudig gebouwde, waarbij erfelijke verandering optreedt. De monofyletische evolutie meent dat alle levende wezens ontstaan zijn uit één oerorganisme; de polyfyletische, dat er verschillende onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan (ieder de voo...

Lees verder
1973
2020-11-24
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

evolutie

[Fr.-Lat.], v. (-s), 1. geleidelijke ontwikkeling tot iets anders, m.n. tot iets hogers of beters; 2. draaiende beweging, zwenking; bij uitbreiding: ingewikkelde bewegingsfiguur; (fig.) evoluties op het slappe koord; (milit.) zwenking van troepen, beweging met betrekking tot stelling of opstelling; ook van een vloot. Het begrip evolutie speelt ee...

Lees verder
1955
2020-11-24
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

EVOLUTIE

betekent oorspronkelijk het ontrollen van een boekrol, maar werd vooral gebezigd om de ontwikkeling aan te duiden van een zaad of kiem tot een volwassen wezen. In de vorige eeuw vooral begon men te ontdekken, dat niet alleen het individuele biologische leven zich ontwikkelt, maar dat ook de gehele levende kosmos zich heeft geëvolueerd (makro-e...

Lees verder
1948
2020-11-24
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

evolutie

v. trapsgewijze ontwikkeling; zwenking, wending (bij het manoeuvreren); beweging bij de oefening van een vloot op zee, zee-manoeuvre.

1942
2020-11-24
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Evolutie

(< Lat. evolütio = het openrollen; < evólvëre = openrollen, ontwikkelen). Ontwikkeling.

1939
2020-11-24
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Evolutie

Illusie, dat anders worden ook beter is.

1933
2020-11-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Evolutie

Evolutie - 1° van de sterren, ➝ Cosmogonie. 2° van het zonnestelsel. De geringere helling der planetenbanen ten opzichte van het vlak der ecliptica en de gelijkheid hunner bewegingsrichting wijzen op een gemeenschappelijken oorsprong. Een eerste poging ter verklaring werd gedaan door Swedenborg (1734) en kort daarop (1755) door Kant. In 179...

Lees verder
1928
2020-11-24
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Evolutie

afgeleid van het Latijnse woord evolvere, dat ontwikkelen of ontvouwen betekent, is de ontwikkeling, de ontvouwing. In dien zin spreekt men van de geweldige evolutie der techniek gedurende de laatste honderd jaar en bedoelt dan de ontwikkeling, den vooruitgang tengevolge van de verrassende uitvindingen der laatste eeuw. Waarschijnlijk heb je ook we...

Lees verder
1926
2020-11-24
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Evolutie

Ontwikkeling of ontplooiing is een woord, dat in verschillende wetenschappen gebruikt wordt. Zoo beteekent het in de wiskunde het veranderen van een kromme lijn, b.v. cirkel, ellips, in een rechte en het uitbreiden van een gebogen vlak, b.v. cilindervlak, kegelvlak, in een plat vlak. In ’t algemeen duidt het een beweging aan, waarbij op langz...

Lees verder
1925
2020-11-24
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

evolutie

(Lat. van ex = uit en volvere = rollen, wentelen). Ontwikkeling, in den zin van ontplooiing van aanwezige kiemen. Als zoodanig behoeft dus de evolutie nog geenszins een vooruitgang in den zin van verbetering in te sluiten. Wat speciaal de biologische evolutietheorie aangaat, deze leert de geleidelijke ontwikkeling der dier- en plantensoorten uit el...

Lees verder
1916
2020-11-24
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Evolutie

Evolutie - ontwikkeling, ontplooiing (Lat. evolutio, van evolve're). Tot dit begrip komt men niet met de kenmiddelen der mathem.mechanische natuurwetenschap. Het vindt aanwending op het gebied van het leven, en wel 1) op de verschijningen van het lichamelijke leven (in plant, dier en mensch) en 2) op de vormen van het geestelijk (menschelijk) leven...

Lees verder