Wat is de betekenis van Erinyen?

2017
2022-12-02
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Erinyen

Erinyen - Wraakgodinnen uit de Griekse mythologie. Zij waren met drieën, Alekto, Megaira en Theisiphonè, afgebeeld als vrouwen met vleugels en als attributen: slangen, fakkels en de zweep, waarmede zij de misdadigers afranselden. Zij verbleven in de onderwereld en kwamen te voorschijn om het onrecht te wreken, vooral moord. De Erinyen waren snel (z...

Lees verder
2017
2022-12-02
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Erinyen

Erinyen (Lat. furiae, ook wel Dirae, Ned. Furiën) zijn onderaardse wraakgodinnen, geboren uit het bloed dat na de ontmanning van Ouranos (Kronos) op de aarde (Gaia) druppelde. Ze maken dus deel uit van de voor-Olympische godengeneratie. Volgens een andere overlevering zijn zij dochters van Nyx (de Nacht). Hun aantal blijft voorshands onbepaald, maa...

Lees verder
1992
2022-12-02
Symbolen

Hans Biedermann

Erinyen

(Lat. Furiën).

1961
2022-12-02
Mythologische Encyclopedie

Geschreven door Dr. A. van Anken

ERINYEN

Griekse wraakgodinnen, die bij een vergrijp tegen het asylrecht of de gastvriendschap, bij moord op verwanten of meineed, uit de onderwereld opstegen, en de misdadiger rusteloos achtervolgden en tenslotte tot waanzin dreven. Zelfs in de dood vond de misdadiger geen rust tenzij hij zich van schuld had gereinigd. Dan werden de Erinyen, Eumeniden (= w...

Lees verder
1950
2022-12-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Erinyen

Gr. Erinu'es [de toornenden], drie wraakgodinnen uit de onderwereld die de misdadiger vervolgen en tot waanzin drijven, afgrijselijk van gedaante, met fakkels en slangen gewapend: Tisi'phone, d.i. die de moord straft, Alec'to, d.i. de nooit ophoudende en Megae'ra, de afkeurende. Heeft de misdadiger zi...

Lees verder
1949
2022-12-02
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Erinyen

(Gr. myth.), wraakgodinnen, oorspronkelijk aardgodheden, met slangenharen, die de meinedige straffen. Komen ook uit de onderwereld om misdadigers te straffen. Athene verzachtte haar wraaklust en stichtte voor haar een eredienst in Athene; zij heetten nu Eumeniden (goedgezinden).

Lees verder
1947
2022-12-02
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

ERINYEN

bij de oude Grieken wraakgodinnen, die uit de onderwereld opstijgen om inzonderheid die schendingen van het recht, waarvoor geen aardse wreker bestaat, zoals moord op bloedverwanten en meineed, te straffen. Volgens sommige geleerden is de Erinys oorspronkelijk identiek met de ziel van de vermoorde, die wraak eist, volgens anderen is zij als het war...

Lees verder
1937
2022-12-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Erinyen

v. mv. (Gr-Lat. wraakgodinnen).

1933
2022-12-02
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Erinyen

Eumeniden, Furiën, de Grieksche wraakgodinnen, god. v/d aarde e/d onderwereld, later wreeksters v/h onrecht, 3 in getal: Tisiphone, Alecto en Megaera.

1933
2022-12-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Erinyen

Erinyen - (Gr. myth.), wraakgodinnen, Furiën, die in de diepte der aarde wonen. Zij vervolgden den misdadiger en dreven hem tot waanzin. Zij zijn afgrijselijk van gelaat en gedaante, gewapend met fakkels en slangen. Drie in getal: Tisiphone, d.i. die den moord straft, Alecto, d.i. de nooit ophoudende, en Megaera, de afkeurende. Heeft de misda...

Lees verder
1930
2022-12-02
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

erinyen

mv. (enk. erinye) [Gr. de woedenden] Gr. Myt. wraakgodinnen inz. Alekto, Megaira en Tisiphone; eufemistisch: eumeniden; bij de Romeinen: Furiën.

Lees verder
1908
2022-12-02
Vivat

Schrijver op Ensie

Erinyen

Erynnyen, Enmeniden, Furiën, de oude schrikbarende godinnen van den wrokkenden vloek en der wrekende straf. Waar in het leven der menschen heilige rechten geschonden werden, waar met name de banden des bloeds wreedaardig verscheurd, waar ouders door kinderen, oudere broeders door jongere zwaar en smadelijk beleedigd werden, daar verhieven zich...

Lees verder
1869
2022-12-02
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Erinyën

Zie Erinnyén.

Gerelateerde zoekopdrachten