Wat is de betekenis van Conclusie?

2021
2021-07-27
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Conclusie

Een conclusie is een uiteindelijk besluit, oordeel of bevinding. In onderzoeken wordt altijd afgesloten met een conclusie. Een conclusie is een bevinding aan het eind van de rit, het is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van een onderzoek. "De conclusie van dit onderzoek is dat men meer gaat sporten als de sportschool goedkoper wordt." Het is du...

Lees verder
2019
2021-07-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

conclusie

conclusie - Zelfstandignaamwoord 1. de uitkomst van een denkproces, besluit, gevolgtrekking, bevinding De conclusie van het betoog was dat de regering onvoldoende rekening had gehouden met de belangen van de bewoners. 2. verklaring geschreven door een advocaat waarin een partij in een rechtszaak...

Lees verder
2018
2021-07-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

conclusie

conclusie - zelfstandig naamwoord uitspraak: con-clu-sie 1. wat je eruit opmaakt ♢ welke conclusie trek je hieruit? 1. hij kwam tot de conclusie dat ze gek was [hij besloot dat ze gek was]...

Lees verder
2014
2021-07-27
Praktisch Burgerlijk Procesrecht

Praktisch Burgerlijk Procesrecht

conclusie

Gerechtelijk stuk dat de beweringen en vertogen van partijen bevat.

2009
2021-07-27
Juridische methoden

Begrippenlijst Juridische methoden.

Conclusie

1. gemotiveerd standpunt eiser/eis OM; 2. advies van procureur- of advocaat-generaal aan Hoge Raad over een zaak in cassatie.

1994
2021-07-27
Rapportagetechniek

Rapportagetechniek

Conclusie

Bevat de hoofdvraag van het rapport en het antwoord daarop. Is zelfstandig te lezen en geeft geen verwijzingen naar andere onderdelen van het rapport.

1993
2021-07-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Conclusie

(konklusie) gevolgtrekking; gedingstuk van partijen (rechtsk.); advies (rechtsk.)

1992
2021-07-27
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Conclusie

Zie redenering.

1992
2021-07-27
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

conclusie

Heeft twee betekenissen. Een conclusie duidt allereerst op een schriftelijk stuk dat tijdens de rolzitting aan de wederpartij en aan de rechter wordt overhandigd. Men kent de conclusie van antwoord, repliek en dupliek. Een conclusie is daarnaast een advies in civiele zaken opgesteld door de procureur-generaal of een advocaat-generaal, waarin de Hog...

Lees verder
1955
2021-07-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Conclusie

gevolgtrekking, slotsom

1950
2021-07-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Conclusie

(<Lat.), v. (-s, ...siën). 1. besluit, gevolgtrekking; slotsom: tot de conclusie komen; de conclusie trekken. 2. (recht.) dingtaal, gedingstuk van partijen (eis, antwoord, repliek, dupliek); conclusie (van eis enz.) nonen, dienen van eis. 3. advies van een ambtenaar van het O.M. (W.v. Rv., a. 324).

Lees verder
1949
2021-07-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Conclusie

samenvatting. Wordt in procesrecht in volgende betekenis gebruikt: (1) schriftuur, waarin partijen in burg. proces haar beweringen ter kennis van de rechter brengen. Men onderscheidt C. van eis (uitgaande van eiser), C. van antwoord (gedaagde), C. van repliek (eiser), C. van dupliek (gedaagde), voorts incidentele C. en C. na enquête; (2) adv...

Lees verder
1948
2021-07-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

conclusie

v. besluit, gevolgtrekking, slotsom; advies; ~ nemen, dienen van eis; de conclusiën, eis, antwoord, repliek en dupliek.

1933
2021-07-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Conclusie

Conclusie - Algemeene beteekenis: slotsom eener redeneering. 1° Recht. a) Advies, dat het Openbaar Ministerie in bepaalde gevallen aan den burgerlijken rechter over de door deze te beslissen zaken uitbrengt. Tot 1933 moest in Nederland in een aantal (in art. 324 W. v. Burg. Rechtsvordering opgesomde) gevallen zoodanig advies gevraagd worden. Te...

Lees verder
1910
2021-07-27
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Conclusie

Conclusie - besluit.

1898
2021-07-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Conclusie

CONCLUSIE, v. (-s, ...siën), besluit, gevolgtrekking; slotsom tot de conclusie komen; de conclusie trekken uit; (recht.) slotsom waarin eene partij in eene rechtszaak haar eischen samenvat: de advocaat-generaal nam conclusie in de zaak.

1870
2021-07-27
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Conclusie

zie Procureur.

1864
2021-07-27
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

conclusie

conclusie - v. (conclusiën), besluit, gevolgtrekking, slot; (recht.) eisch