Wat is de betekenis van census?

2019
2022-08-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

census

census - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) belasting 2. (politiek) periodieke volkstelling

Lees verder
1994
2022-08-17
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Census

[Lat. = opgave van personalia en bezit bij Romeinen] 1 cijns, belasting; 2 volkstelling; 3 opgave of schatting van bezit en inkomsten.

Lees verder
1993
2022-08-17
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Census

belasting; tienjaarlijkse volkstelling

1973
2022-08-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Census

[Lat.], m., 1. in de Romeinse tijd het overzicht van de gehele burgerij naar aantal en vermogen, opgesteld door de censor; vandaar: cijns, belasting; 2. som die men in belasting moet betalen om kiesrecht te bezitten (vroeger in sommige kiesstelsels), censuskiesrecht; 3. tienjaarlijkse officiële volkstelling.

Lees verder
1955
2022-08-17
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Census

belasting; vermogensopgave, volkstelling, schatting naar inkomen of vermogen; censuskiezer: degene, die kiesrecht heeft, omdat hij belasting betaalt.

1951
2022-08-17
Engels

Woordenboek Engels (1951)

Census

(volks)telling.

1950
2022-08-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Census

(Lat.), m., 1. cijns, belasting; 2. som die men in de belasting moet betalen om kiesrecht te bezitten (in sommige kiesstelsels); 3. tienjaarlijkse officiële volkstelling.

Lees verder
1949
2022-08-17
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Censŭs

ūs, m. schatting van het vermogen en de verdere staat van elke Romeinse burger, de census, censum habere, Cic., of agere, Suet., de census houden, censu prohibere, Cic., of excludere, Liv., iemd de opneming in de burgerlijsten ontzeggen, habere censum hominum, een schatting, telling houden van enz., Caes. | meton....

Lees verder
1948
2022-08-17
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

census

(Lat.) m. cijns, belasting; volkstelling; vermogensopgave; schatting naar inkomsten of vermogen.

1937
2022-08-17
Scholastiek Lexicon

Latijns-Nederlandsch

CENSUS

Rente, inkomst. Census consignativus, Gevestigde rente. Census irredimibilis, Niet aflegbare rente. Census perpetuus, Blijvende rente. Census redimibilis, Aflegbare rente. Census reservativus, Grondrente. Census temporalis, Tijdelijke rente. Census vitalitius, Lijfrente (RECHT).

1937
2022-08-17
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

census

m. (Lat. cijns, belasting; volkstelling; geldelijke maatstaf, die iem. tot kiezer maakt): afschaffing van de census.

1933
2022-08-17
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Census

b/d Rom. de vijfjaarl. volkstelling. C.-kiesrecht, wordt alleen verleend aan hen wier belasting een bepaald bedrag overschrijdt.

Lees verder
1933
2022-08-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Census

Census - (Lat.), schatting; de census, door den censor op het Marsveld te Rome gehouden, had ten doel een overzicht te krijgen over de burgerij, ten einde politieke rechten, financieele en militaire verplichtingen behoorlijk te verdeelen. Ieder burger moest verschijnen en zijn grondeigendom opgeven, alsook zijn overige bezittingen. ➝ Censor. Dav...

Lees verder
1916
2022-08-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Census

Census - bij de Romeinen de aangifte en het opteekenen van naam, ouderdom en vermogen der burgers, welke om de vijf jaar eerst door de consuls — sedert 443 v. C. door de censoren — geschiedde en aan welk vermogen staatsrechten waren verbonden. In den nieuweren tijd heeft het invloed op openbare rechten blijven behouden; men zegt bv. dat het kiesrec...

Lees verder
1910
2022-08-17
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Census

Census - belasting, aanslag in de belasting.

1910
2022-08-17
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Census

Census - . Bij den census moest ieder burger zich bij de censoren aangeven, die hiertoe in de villa publica op den Campus Martius zitting hielden. Bij deze aangifte gaf men onder eede (ex animi sententia) zijn eigen naam, dien van zijn vader, zijn vrouw en kinderen, zijn ouderdom en vermogen op, en hiernaar werd men in de classis ingeschreven, waar...

Lees verder
1908
2022-08-17
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Census

belasting.

1898
2022-08-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Census

CENSUS, m. cijns, belasting; — som die men in de belasting moet betalen, om kiezer te zijn; — tienjaarlijksche officieele volkstelling. CENSUSKIESRECHT, o. het kiesrecht, afhankelijk van de te betalen belasting; ...KIEZER, m. (-s).

Lees verder
1870
2022-08-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Census

Census noemde men oorspronkelijk de schatting van het vermogen der burgers in het Oude Rome, die om de 5 jaren geschiedde en waarnaar zij in klassen werden gerangschikt (zie Centuria). In den nieuweren tijd heeft men in constitutionéle Staten het regt om als kiezer mede te werken tot het afvaardigen van vertegenwoordigers naar het parlement of naar...

Lees verder
1869
2022-08-17
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Census

d. i. volkstelling, in Rome de officiële opname van ieders vermogen, kinderen, slaven, enz., ingevoerd door Servius Tullius (577 v. Chr.), die naar den C. de gegoede bevolking indeelde in 5 klassen (zie CENTURIE). De C. had plaats om de 5 jaren, werd eerst verrigt door de koningen, toen doordeconsuls, eindelijk door de Censoren (zie CENSOK).

Lees verder