Synoniemen van Cashflow

2020-01-26

Cashflow

De cashflow is gelijk aan de nettowinst plus afschrijving van een onderneming. Deze cashflow is als kasstroom beschikbaar voor investeringen, dividend en winstinhouding.

2020-01-26

Cashflow

Cashflow - (Eng.), zie eerste citaat. De cash flow (‘kasstroom’) is de brutowinst plus de afschrijvingen die in een bepaalde periode samen de geldsom vormen die beschikbaar is voor investeringen, dividendbetalingen, belastingbetaling en winstinhouding. De netto cash flow wordt gevormd door de winst en afschrijvingsbedragen na belastingbetaling. A.F. van Zweeden en F.G. van Herwaarden: Economentaal, 1990 Als het aan Levitt ligt, hoeven buitenlandse bedrijven niet te voldoen aan de Amerikaans...

2020-01-26

cashflow

Het begrip cashflow heeft 2 verschillende betekenissen: 1) instroom en uitstroom van liquide middelen binnen een onderneming; geheel van liquide middelen en netto vorderingen van een onderneming waarmee geen lopende uitgaven gedaan hoeven te worden; kasstroom 2) onttrekking van kapitaal, vooral aan een lokale onderneming door een moederbedrijf; cashdrain

2020-01-26

Cashflow

De cashflow geeft de in- en uitstroom van liquide middelen weer van een onderneming of instelling. De cashflow heeft dus betrekking op zowel het chartaal als giraal geld en alle activa die op zeer korte termijn kunnen worden omgezet naar geld. Ondernemingen en andere instellingen proberen altijd een positieve cashflow te hebben. Dit houdt in dat er meer liquide middelen binnenkomen dan uitgaan. Om dit te berekenen wordt in de praktijk een onderscheid gemaakt tussen kosten en opbrengsten aan de e...

2020-01-26

cashflow

cashflow - De cashflow of de kasstroom geeft de beweging in de liquiditeit van van een onderneming weer. De cashflow wordt getoond in het kasstroomoverzicht en wordt onderverdeeld in de kasstroom uit operationele activiteiten, uit financiële activiteiten en uit investeringsaktiviteiten. De cashflow staat uit de som van de nettowinst en de afschrijvingen van een bedrijf. Aan de hoogte van de cashflow kan gezien worden of een bedrijf veel of weinig geld heeft om investeringen te doen of schulden...

2020-01-26

Cashflow

Netto-ingaande geldstroom. Als we veronderstellen dat er geen wijziging optreedt in het nettowerkkapitaal geldt: cashflow = winst na belastingen + afschrijvingen.

2020-01-26

cashflow

cashflow - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) de in- en uitstroom van liquide middelen Woordherkomst van het Engels samenstelling van cash en flow Synoniemen kasstroom

2020-01-26

Cashflow

Het verschil tussen de bruto-ontvangsten uit de verkoop van producten en de uitgaven in verband met de aanschaffing en aanwending van productiemiddelen.

2017-04-20

Cashflow (kasoverschot)

Het verschil tussen geldontvangsten en gelduitgaven gedurende een bepaalde periode. In sommige situaties geldt cashflow = winst na belastingen + afschrijvingen.

2016-10-12

Free cashflow

Free cashflow is binnen de bedrijfsvoering een term die verwijst naar een situatie waarin belanghebbenden van een onderneming, zoals aandeelhouders, bekijken hoeveel geld er beschikbaar is om uit te keren en dit uitkeren. Free cashflow is een term die wordt gebruikt in de corporate finance om de financiële gezondheid van een onderneming aan te tonen. Vaak wordt de free cashflow uitgedrukt in de positieve kasstroom, oftewel het geld dat wordt gegenereerd door bedrijfsactiviteiten, minus het geld...

2017-04-21

Koers-cashflow- verhouding

De verhouding tussen de beurswaarde aan het einde van het boekjaar en de cashflow per aandeel.

2017-03-27

cashflow per aandeel

cashflow per aandeel - De cashflow van een bedrijf gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Dit getal wordt naast de koers-winstverhouding en andere cijfers gebruikt om te kunnen beoordelen of de koers van een aandeel ten opzichte van vergelijkbare aandelen hoog, gemiddeld of laag is.

2017-03-27

discounted cashflow-methode

discounted cashflow-methode - Rekenkundige methode die wordt gebruikt om te kunnen beoordelen of een bepaalde investering het gewenste rendement zal opleveren of om uit diverse investeringsmogelijkheden het hoogste rendement te kiezen. Er wordt gebruikgemaakt van de berekening van de contante waarde van toekomstige kasstromen tegen een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet. Hoe hoger de netto contante waarde, des te hoger het verwachte rendement zal zijn.

2017-04-20

Cashflow bij bv of nv

Geldstroom = winst na aftrek van vennootschapsbelasting + afschrijvingen.

2017-04-20

Cashflow bij een eenmanszaak of vof

Geldstroom = resultaat voor inkomstenbelastingen + afschrijvingen. Hierbij veronderstellen we dat alle omzetten en alle kosten (met uitzondering van afschrijvingen) direct tot geldontvangsten en gelduitgaven leiden.

2017-04-20

Koers-cashflowverhouding

Beurswaarde van een aandeel aan einde boekjaar/Cashflow per aandeel

2017-03-27

kasstroom

kasstroom - De cashflow of de kasstroom geeft de beweging in de liquiditeit van van een onderneming weer. Overzicht van alle vrijgekomen liquide middelen in een periode en de wijze waarop deze middelen zijn ingezet. De cashflow wordt getoond in het kasstroomoverzicht en wordt onderverdeeld in de kasstroom uit operationele activiteiten, uit financiële activiteiten en uit investeringsaktiviteiten. De cashflow staat voor de som van de nettowinst en de afschrijvingen van een bedrijf. Aan de hoogte...

2017-05-10

customer lifetime value

Toekomstige waarde van de bestaande klanten, o.a. bepaald door de retentiegraad, aantal klanten en cashflow per klant.

2017-04-21

Harvest strategy

Het beperken van de investeringen in marketing tot een minimum om de cashflow of winst op korte termijn te maximaliseren.

2017-04-21

Cash cow

Een SBU met een hoog marktaandeel op een langzaam groeiende markt die weinig nieuwe investeringen vergt met relatief lage productie- en marketingkosten en hoge cashflow.