Wat is de betekenis van bron?

2024-02-22
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Bron

Zie Bruno

2024-02-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bron

bron - Zelfstandignaamwoord 1. daar waar men informatie vandaan haalt De journalist beschermde zijn bron heel zorgvuldig. 2. het begin van een waterloop De bron van een rivier is waar de rivier begint. 3. een plaats waar water uit de grond komt...

2024-02-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

bron

bron - zelfstandig naamwoord 1. het punt waar iets begint ♢ wat is de bron van dit verhaal? 1. een bron van vermaak [waar je veel plezier kunt hebben] 2. bron van inkomsten...

2024-02-22
Begrippenlijst Lenntech

Lenntech (2016)

Bron

Bron is grond water dat uit de aarde sijpelt wanneer de grondwaterspiegel hoger ligt dan het grondoppervlak.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-22
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Bron

De bron symboliseert de bron van de eeuwige jeugd, het sprankelende leven en de levenslust. Is het water van de bron helder, dan lacht het geluk ons toe. Wanneer echter het water troebel is, dan wijst dit op sombere vooruitzichten, op onenigheid op het persoonlijke vlak en op mensen, die ons niet gunstig gezind zijn. (Zie ook ‘Water’).

2024-02-22
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

bron

1. alle getuigenis waaruit zich kennis laat verwerven: in schrift, beeld, geluid of op andere wijze. 2. in literatuuronderzoek: document waarin bepaalde informatie voor het eerst is vastgelegd en waarop latere publikaties gebaseerd zijn.

2024-02-22
Droom lexicon

G. Senger (1985)

Bron

Het water als symbool van de levensenergie stroomt uit de leidingen. Dezelfde positieve betekenis bezitten de verjongingsbron en de natuurlijke bron uit droom en mythologie. Zolang het water stroomt en helder blijft, heeft elke bronnendroom een positieve betekenis. Produceert de bron echter geen water, dan dreigt het leven, de levensenergie, uitgep...

2024-02-22
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

bron

plaats waar water uit de ondergrond treedt. Bronnen worden gevoed door regenwater dat op hoger gelegen terreindelen valt, door de bodem zakt en lager door ondoorlatende lagen gedwongen wordt aan de oppervlakte te treden. Er zijn ook bronnen die door de mens zijn gegraven (de zgn. sprengen) met het doel water te winnen voor watermolens, wasserijen o...

2024-02-22
Lexicon Beeldende Kunstenaars

Pieter Scheen (1980)

Bron

Jean Louis; geb. Den Haag 10 september 1817, overl. Den Haag 14 november 1881. Landschapschilder.Tentoonstellingen in Den Haag van 1837-1859: gezicht op een haven; gezicht aan een rivier; zonsondergangen; wintergezicht; duinachtig landschap; en diverse landschappen in pastel. Kunstkronijk 1852 (blz. 82). Scheen 1946 en 1969.

2024-02-22
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Bron

m -> Bruno (Meppel).

2024-02-22
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

bron

fontein; oorsprong; oorsaak; goedingeligte geskrif, ens.

2024-02-22
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Bron

s., boarne, wel (le), saed.

2024-02-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Bron

v. (-nen), 1. het vanzelf uit de grond opwellende water, en ook de plaats waar dit opwelt, de natuurlijke opening in de grond (wel te onderscheiden van een door kunstmiddelen opspringende fontein en van een gegraven of geboorde en gemetselde put): water aan of uit de bron putten; — (fig.) hete bron, waaruit warm, heet of kokend water opborrel...

2024-02-22
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

BRON

(geologie) is een natuurlijke uitvloeiing van grondwater. Kunstmatig aangeboord grondwater behoort dus niet tot deze geologische definitie van bronnen. Sommigen rekenen tot de bronnen echter wel uitvloeiingen van smeltwater. Smeltwaterbronnen treden tijdelijk in de zomer te voorschijn uit in de winter gevallen sneeuw, en min of meer blijvend uit gl...

2024-02-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

bron

v. bronnen, bronnetje (1 natuurlijk opwellend water, wel; de plaats; 2 verschillende stroompjes, die de oorsprong v. e. rivier vormen meest in mv.; 3 oorzaak): 1. een warme bron; 2. de bronnen van de Nijl; 3. fig. de bron van al mijn lijden; uit goede bron vernemen; nog: bronnen der geschiedenis, oorkonden enz.

2024-02-22
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Bron

plaats waar grondwater, koud of warm, al of niet onder druk, al of met met belangrijke hoeveelh. er in opgeloste sloffen, a/d aardoppervlakte naar buiten treedt.

2024-02-22
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Bron

Bron - Zie ook → Bronnen. Bron is de plaats, waar ondergrondsch water te voorschijn komt. Het aantal en de verdeel ing van bronnen in een bepaalde streek, hun waterrijkdom, hun duurzaamheid zijn factoren, die van het klimaat en van de geologische gesteldheid van den bodem afhangen. Dat het klimaat een groote rol speelt, ligt voor de hand. In l...

2024-02-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

bron

v. (-nen; -netje) [Germ. basis bhre(< branden), in beweging zijn] I. Eig. vanzelf uit de grond opborrelend water : een ontspringt, droogt op; de verschillende stroompjes, die de oorsprong van een rivier vormen, heten de -nen van die rivier ; hete, warme, zoute, minerale, geneeskrachtige, ijzerhoudende -; tussenpozende, intermitterende of periodi...

2024-02-22
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Bron

I. Bronnen in den eigenlijken zin des woords worden in Palestina niet veel gevonden. Ze worden daarom bijzonder hoog geschat. Voor godsdienstig gebruik mocht slechts bronwater gebruikt worden (Lev. 14 : 5, 15 : 13). Gewoonlijk vergenoegde men zich met regenwater, dat in putten verzameld werd. Deze putten werden in rotsen uitgehouwen (Deut. 6 : 11)...

2024-02-22
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bron

Bron - Plaats waar ten gevolge van de natuurlijke gesteldheid van de aardkorst water door eigen kracht opwelt of uitvloeit. Natuurlijke bronnen zijn veelvuldig in bergachtige streken en kunnen daar bijv. ontstaan, doordat een valleiwand door een waterrijke spleet gesneden wordt of doordat in zulk een valleiwand het water, dat op een waterkeerende l...