Wat is de betekenis van Apelles?

2017
2021-09-22
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Apelles

Appeles (geboren 380/370 v.C.) uit Kolophon in Klein-Azië reisde naar Ephesos, Kos en Sikyon om zich als schilder te bekwamen. Vanaf 343 was hij leraar van Alexander en maakte hij portretten van de prins en diens vader. Daarna vestigde hij zich in Ephesos. Plinius Maior besteedt in zijn overzicht van de schilderkunst uitgebreid aandacht aan Apelles...

Lees verder
1962
2021-09-22
Archeologische Encyclopedie

Alles over Archeologie

Apelles

Beroemd Gr. schilder ten tijde van Alexander de Grote. Van zijn werken, die niet bewaard zijn, werd zeer geprezen de Aphrodite* anadyomene.

1950
2021-09-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Apelles

Gr. Apelles', uit Colophon, hofschilder van Alexander de Gr. Beroemd is zijn ,,Anadyo'mene”, de uit de zee verrijzende Aphrodi'te. Plinius vertelt vele anecdoten van hem en later geldt hij als model en onbereikbaar ideaal der schilders.

Lees verder
1939
2021-09-22
Koenen

Woordenboek Koenen

Apelles

m., 1. schilder ten tijde v. Alexander den Groten; 2. fig. schilder.

Lees verder
1933
2021-09-22
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Apelles

uit Colophon. een der grootste Grieksche schilders (2e helft 4e eeuw v. Chr.), hofschilder v. Alexander den Groote. Bekendste werk: → Aphrodite.

Lees verder
1933
2021-09-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Apelles

Apelles - 1° naast Polygnotus de meest gevierde s c h i l d e r der Grieksche oudheid. Hij werd omtrent 330 v. Clir. te Ephese geboren, en na in zijn vaderstad en later in Sicyum onderricht te hebben genoten, kwam hij aan het hof van Philippus van Macedonië te Pella. Diens zoon Alexander den Grooten schilderde hij meermalen (als de oppergod Zeus me...

Lees verder
1928
2021-09-22
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Apelles

± 325 v. Chr.: de grootste schilder der oudheid, van wiens werken jam- mer genoeg niets bewaard gebleven is. Hij woonde o.a. in Macedonië, waar hij de gunsteling werd van Alexander den Grote, die zich door niemand anders dan door hem wilde laten schilderen.Zijn edel karakter was beroemd. Men vertelt van hem, dat hij eens afluisterde, h...

Lees verder
1926
2021-09-22
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Apelles

Te Rome woonachtig en door Paulus vermeld als een, die beproefd is in Christus (Rom. 16 : 10). Verder niets van hem bekend.

1922
2021-09-22
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Apelles

Apelles is een beroemd Grieks schilder en geboren te Colophon in Lydië, en was tevens een leerling van Pamphilos te Sicyone. Apelles leefde in de tweede helft der IVe eeuw en muntte vooral uit in het maken van portretten. Zijn portret van Alexander den Grooten moet bijzonder schoon en gelijkend geweest zijn. Deze vorst zeide dan ook, dat er slechts...

Lees verder
1916
2021-09-22
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Apelles

Apelles - de grootste schilder der Oudheid, tijdgenoot van Alexander den Groote, geb. te Colophon, eerst leerling van Ephorus te Ephĕsus en daarna van Pamphilus (356-308 v. C.) te Sicyon. Later woonde hij te Cos. Onder de regeering van Philippus begaf hij zich naar Macedonië, waar hij de gunsteling van Alexander den Groote werd, die zich door hem a...

Lees verder
1870
2021-09-22
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Apelles

Apelles, de meestberoemde schilder van Griekenland en van de geheele Oudheid, was een tijdgenoot van Alexander de Groote en leefde omstreeks het jaar 325 vóór Chr. Hij aanschouwde het levenslicht te Colophon, ontving zijne opleiding in de kunst te Ephese en woonde vervolgens te Cos. Zijn eerste leermeester was Ephorus van Ephes...

Lees verder