Wat is de betekenis van Anthropologie?

1955
2021-05-07
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

ANTHROPOLOGIE

(Gr.: anthropos, mens, en logos, leer) betekent letterlijk: leer over de mens, en zo kan men evenveel soorten van ahnthropologie onderscheiden als er opzichten zijn waaronder men de mens kan beschouwen: biologisch, physiologisch, sociologisch, psychologisch, religieus. Feitelijk bedoelt men met anthropologie enerzijds de natuurkundig-biologische be...

Lees verder
1954
2021-05-07
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Anthropologie

1. verzamelwoord voor alle wetenschappelijke studieresultaten over de mens, doch in het bijzonder voor die der rassenkunde.; 2. wordt in het Nederlandse taalgebied soms gebruikt in een betekenis die alleen betrekking heeft op datgene (het culturele, het ethische enz.) wat alleen voor de mens bestudeerbaar is.

Lees verder
1950
2021-05-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Anthropologie

(<Gr.), v., 1. natuurkennis van de mens, leer van de mens als natuurhistorisch wezen; criminele anthropologie, natuurhistorische beschouwing van de misdadiger; 2. (theol.) leer van de mens als religieus wezen; wat de Chr. dogmatiek leert aangaande de mens.

Lees verder
1949
2021-05-07
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Anthropologie

(Gr.), wetenschap van de mens; in engere zin van de menselijke natuur.

1948
2021-05-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

anthropologie

v. natuurleer der mensen, menskunde.

1946
2021-05-07
Ensie 1946

Ensie deel 1, 1946, Harmen de Vos, Philip Kohnstamm.

Anthropologie

Wijsgerige antropologie: Het woord anthropologie betekent letterlijk de leer (logos) van de mens (anthropos). Het zegt dus naar zijn eigen betekenis niet veel, aangezien er vele wetenschappen zijn, die zich met de mens bezig houden. Gewoonlijk heeft men dan ook het oog op een zeer bepaalde wetenschap of vaker nog op twee verschillende wetenschappen...

Lees verder
1933
2021-05-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Anthropologie

Anthropologie - ( Gr. anthroopos = mensch, logos = leer), wetenschap, die de natuurgeschiedenis van den mensch in den tijd (voorhistorische a.) of de verspreiding der menschengroepen over de wereld (anthropo-geographie) tot voorwerp van haar studie neemt; in breederen zin de wetenschap van het geheel der levensverrichtingen en der lichamelijke eige...

Lees verder
1928
2021-05-07
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Anthropologie

Een moeilijk woord, dat letterlijk betekent: kennis van den mens. (Anthropos wil zeggen: mens). De anthropologie omvat hoofdzakelijk de studie van den mens volgens zijn lichamelijken vorm, b.v. schedelleer, leer van de afstamming enz. De studie, die zich bezig houdt met het onderzoek van het menselijk lichaam in de alleroudste tijden heet praehisto...

Lees verder
1926
2021-05-07
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Anthropologie

is in het algemeen de wetenschap, die ook als natuurlijke geschiedenis des menschen kan worden omschreven. Zij vervat in zich al die wetenschappen, die den mensch als object van onderzoek hebben. Als zoodanig onderscheidt men dan ook de somatische anthropologie, de psychische en de historische. De eerste onderzoekt den mensch als lichamelijk wezen....

Lees verder
1925
2021-05-07
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

anthropologie

(Gr. , mensch). In 't algemeen: wetenschap van den mensch of menschenkunde. Maar langzamerhand in beteekenis beperkt tot die kennis in somatischen zin, d.w.z. die van den mensch beschouwd als dierlijk wezen in zijn specifieke kenmerken. 1) De natuurlijke geschiedenis dus van den mensch, inclusief de vergelijkende studie der menschenrassen, ter...

Lees verder
1923
2021-05-07
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Anthropologie

de leer van de mens.

1922
2021-05-07
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Anthropologie

Anthropologie noemt men de wetenschap, die zich met de studie van den mens bezighoudt. Anthropologie onderzoekt de verschillende eigenaardigheden der rassen onderling (lichaamsbouw, kleur, haren, schedel enz), de onderlinge verwantschap der rassen, de afstamming der menschen van vroegere rassen of stammen (dfr taal wijst hier vaak den weg), de verh...

Lees verder
1916
2021-05-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Anthropologie

Anthropologie - 1) beteekent: kennis van den mensch. Zij omvat als zoodanig een physische a. en psychische a. Tegenwoordig wordt het begrip gewoonlijk alleen toegepast op de physische a., terwijl men de psychische a. ethnologie noemt. De a. omvat de kennis van den mensch als zoölogischen vorm en staat in zekeren zin tegenover anatomie en physiologi...

Lees verder
1898
2021-05-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ANTHROPOLOGIE

v. natuurkennis van den mensch (in den ruimsten zin) gerechtelijke psychiatrie en crimineele anthropologie. ANTHROPOLOGISCH, bn. op de anthropologie betrekking hebbend anthropologische onderzoekingen.

1870
2021-05-07
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Anthropologie

Anthropologie is in het algemeen de leer van den mensch. In de ruimste beteekenis van het woord en in zoover de wetenschap van den mensch zijn geheelen aard en wezen en zijn geslacht omvat en dus ook de ontwikkeling en de werkzaamheid van dit laatste in de wereld met de wetten, die daarop betrekking hebben, omsluit de anthropologie de geheele mensc...

Lees verder
1864
2021-05-07
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

anthropologie

anthropologie - v. menschkunde, natuurleer van den mensch