Wat is de betekenis van absolute waarde?

2024-07-23
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-23
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

absolute waarde

waarde op zich en niet in betrekking tot iets anders. Voorbeelden: Zijn goed en kwaad alleen maar relatief of hebben de begrippen ook absolute waarde? Janwillem van de Wetering, De doosjesvuller en andere vondsten, 1984

2024-07-23
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

absolute waarde

absolute waarde - Zelfstandignaamwoord 1. (wiskunde) (natuurkunde) een positief reëel getal of lengte van een andere grootheid, onafhankelijk van andere eigenschappen, zoals teken of richting een vector wordt gekarakteriseerd door een absolute waarde en een richting ...

2024-07-23
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Absolute waarde

1 (wisk.) of modulus van een reëel getal is dat getal, ervan afgezien of het positief of negatief is. (Men schrijft zo'n getal tussen twee rechte strepen. Zo is bijv. [5] gelijk aan +5 en gelijk aan het tegengestelde, nl. -5.); 2 (statistiek) waarde van grootheden die in de oorspronkelijke eenheden zijn uitge...

2024-07-23
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Absolute waarde

(modulus) is de waarde van een getal of vorm afgezien van het teken. Wordt aangeduid door twee verticale strepen, b.v. | — I| = I; | + I| = I; |-a2 — I| = a2 + I.

2024-07-23
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Absolute waarde

(ook wel volstrekte waarde of modulus genoemd) van een getal, grooter dan of gelijk aan nul, is het getal zelf; de a. w. van een negatief getal is het getal op het teeken na. De a. w. van b wordt met | b | aangeduid. L i t.: H. Weber und J. Wellstein, Encyklopadie der Elementar-Mathematik (I 41922).

2024-07-23
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

absolute waarde

absolute waarde, voor een reëel getal g de waarde van het getal g afgezien van het teken, voor een complex getal g = a + Bi het getal √(a2 + b2). In plaats van absolute waarde van g spreekt men ook van modulus g. De notatie is | g | . Voorbeelden: |+5l =5, | 5 | =5, | 2 + 3i | = √(4 + 9) = √ 13.

2024-07-23
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Absolute waarde

Absolute waarde van een getal noemt men in de wiskunde het aantal positieve of negatieve eenheden, waaruit het getal bestaat.